Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht

In de derde dimensie – de hoogte en de diepte – blijven de eigendomsgrenzen volledig in het ongewisse.
Dit nieuwe CROW-boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met erfdienstbaarheden, vastgoed en onteigeningsrecht te maken heeft.

Editor(s):
Jan Ghysels, Vincent Sagaert, Robert Palmans
Reeks:
CROW
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
mei 2008 | xiv + 214 blz.

Paperback
€ 52,50 € 75,-


ISBN 9789050956567

Inhoud

De vaststelling en afbakening van de (horizontale) eigendomsgrenzen van een onroerend goed worden o.a. geregeld door het B.W., de Wet op de buurtwegen, het Boswetboek, het Veldwetboek, de Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen, de Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen en het Decreet betreffende het natuurbehoud. De bepaling van de horizontale eigendomsgrenzen van een goed kan alzo eenduidig gebeuren.
In de derde dimensie – de hoogte en de diepte – blijven de eigendomsgrenzen echter volledig in het ongewisse. Nergens wordt vastgelegd hoe ver een eigendom verticaal reikt. Dit is nochtans een actueel en heikel onderwerp.
Denken we maar aan de ondergrondse innemingen ten behoeve van nutsmaatschappijen of (laag) overvliegende vliegtuigen.
Beïnvloeden ruimtelijke uitvoeringsplannen de verticale eigendom? Is op het platteland een eigendom minder hoog dan in de stad? Tot op welke diepte moeten ondergrondse innemingen gebeuren? Zijn ondergrondse innemingen daadwerkelijke gedeeltelijke onteigeningen of zijn het alleen maar erfdienstbaarheden?
Zijn ondergrondse innemingen zinvol, gezien de grote gebruiksbeperkingen die ze aan de bovengrond opleggen? Hebben nutsmaatschappijen zonder toestemming het recht kabels tegen gevels aan te brengen? Is het plaatsen van pylonen door elektriciteitsleveranciers op niet-omheinde en onbebouwde percelen een erfdienstbaarheid om niet of een daadwerkelijke onteigening zonder vergoeding? Vestigen de wieken van windmolens een erfdienstbaarheid op aanpalende eigendommen en hebben deze eigenaars recht op een vergoeding?
Een vraag die zich dan ook stelt, is in welke gevallen het voor een onteigenende overheid volstaat om een erfdienstbaarheid in het leven te roepen en vanaf welk ogenblik die overheid zal moeten overgaan tot daadwerkelijke onteigening.
Dit nieuwe CROW-boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met erfdienstbaarheden, vastgoed en onteigeningsrecht te maken heeft.

Meer info over CROW: www.crow.be"Het boek biedt derhalve een mooie waaier aan interessante bijdragen, en opent een venster op een aantal minder bekende en totnogtoe onderbelicht gebleven subsectoren van het administratief recht. Alleen al om die reden verdient het een plaats in de bibliotheek van elke jurist die geregeld met het administratief recht in aanraking komt."
in 'Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht' 2008-9

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

VERTICALE EIGENDOMSGRENZEN EN VERTICAAL BEPERKTE ONTEIGENINGEN (p. 1)

Vincent Sagaert

BODEMSANERING, EIGENDOMSBEPERKENDE MAATREGELEN EN ONTEIGENING (p. 33)

Jan Ghysels

VERTICALE EIGENDOMSBEGRENZINGEN DOOR NUTSVOORZIENINGEN (p. 73)

Tim Vermeir

MIJNCONCESSIES EN ONTGINNING (p. 151)

Jurgen De Staercke

VERTICALE EIGENDOMSINNEMING: ERFDIENSTBAARHEID OF ONTEIGENING – DE LUCHTVAART(ROUTES) (p. 187)

Valentina Staelens

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: