Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties

Vanuit zeer uiteenlopende hoeken worden nieuwe eigendomsbeperkingen opgelegd of worden oude eigendomsbeperkende regels herschreven. Dit boek beschrijft in enkele opstellen een deel van dit landschap zoals het recent is veranderd.

Editor(s):
Robert Palmans, Dirk Lindemans
Reeks:
CROW
Volume:
8
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2012 | xiv + 185 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400003323

Inhoud

Het onteigeningsprocedurerecht verandert weinig. Maar sommige wetswijzigingen werken door op dit proceduregebied. Het eigendomsbeperkend recht verandert daarentegen des te meer. Vanuit zeer uiteenlopende hoeken worden nieuwe eigendomsbeperkingen opgelegd of worden oude eigendomsbeperkende regels herschreven. Dit boek beschrijft in enkele opstellen een deel van dit landschap zoals het recent is veranderd.
Voor de beschrijving van het eigendomsbeperkend landschap wordt stilgestaan bij het Gebruikerscompensatiedecreet van 27 maart 2009, waarbij een kader wordt vastgesteld voor de financiële vergoeding van schade die een gebruiker (versta: landbouwer) van een grond lijdt door bepaalde gebruiksbeperkingen ten gevolge van bestemmingswijzigingen en van door de Vlaamse regering opgelegde erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De mogelijkheden en de gevolgen van de nakende regionalisering van de onteigeningswetgeving worden in de derde bijdrage behandeld. De invloed van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op onteigeningen en de specifieke onteigeningsbepalingen in de VCRO worden vervolgens uitgebreid behandeld. En ook rooilijnen houden eigendomsbeperkingen in. Het Rooilijndecreet van 8 mei 2009 bepaalt voortaan eenvormig wie de bevoegde overheid is om rooilijnplannen vast te stellen, de procedure om rooilijnplannen op te maken en te wijzigen, de rechtsgevolgen en de uitvoering van rooilijnplannen.
Wat de doorwerking van wijzigingen op proceduregebied betreft, wordt het onvoldoende bekende decreet van 30 april 2009 toegelicht, waardoor het Waalse Gewest en de instellingen ervan in staat gesteld worden om vastgoedtransacties te realiseren zonder dat daarbij op het ‘federale’ instrumentarium een beroep moet worden gedaan. Een volgende bijdrage handelt over de verschillende aspecten van de openbaarheid van bestuur, toegepast op het onteigeningsrecht, zowel in het raam van de minnelijke procedure als in het raam van de administratieve en gerechtelijke fase bij de onteigeningsprocedure van het gemeen recht. In de laatste bijdrage komen het andermaal vernieuwde gemeenrechtelijk deskundigenonderzoek en de invloed ervan op het onteigeningsdeskundigenonderzoek aan bod.

Met bijdragen van Jan Bouckaert, Eva De Witte, Frank Judo, Dirk Scheers, Frankie Schram, Stijn Verbist, Stephan Wyckaert en Durkadin Yilmaz.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

De gebruikerscompensatie (p. 1)

Recente evoluties in het ont eigeningsrecht in Wallonië. Het decreet van 30 april 2009 houdende bepalingen in verband met de vaststelling van een orgaan verantwoordelijk voor het beoordelen en het voeren van deprocedure inzake onteigeningen en aankopen va (p. 15)

De regionalisering van de ont eigeningswetgeving. Minnelijke overdracht of onteigening van de onteigening(sprocedure)? (p. 27)

Openbaarheid van bestuur en onteigeningen (p. 49)

De invloed van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op onteigeningen (p. 83)

Commentaar bij het Rooilijn decreet van 8 mei 2009 (p. 117)

Deskundigenonderzoek inzake onteigening in hoogdringende omstandigheden. Over naar het gemeen recht? (p. 151)

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks