Ondernemingsboekhouden: van boekhouding tot jaarrekening (tweede editie)

De auteur behandelt diepgaand de principes van de dubbele boekhouding, de opmaak en neerlegging van de jaarrekening, het belang van het jaarverslag, de controle en de openbaarmakingsverplichtingen. Verder bespreekt hij de belangrijkste kenmerken en bepalingen inzake kapitaal of inbreng en de wijzigingen hieraan voor de diverse vennootschapsvormen, de boekhoudkundige implicaties van verschillende reorganisaties.

- Grondig overzicht van alle boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen en verenigingen.
- Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Auteur(s):
Jean Pierre Vincke
boek | verschenen | 2e editie
oktober 2020 | xlviii + 694 blz.

Paperback
€ 114,-


ISBN 9789400011304


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 47,-

Inhoud

De auteur behandelt diepgaand de principes van de dubbele boekhouding, de opmaak en neerlegging van de jaarrekening, het belang van het jaarverslag, de controle en de openbaarmakingsverplichtingen. Verder bespreekt hij de belangrijkste kenmerken en bepalingen inzake kapitaal of inbreng en de wijzigingen hieraan voor de diverse vennootschapsvormen, de boekhoudkundige implicaties van verschillende reorganisaties.

- Grondig overzicht van alle boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen en verenigingen.
- Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Inhoudsopgave

Deel 1. Algemene beginselen

Hoofdstuk 1. Het wettelijk kader (p. 1)

Hoofdstuk 2. De commissie voor boekhoudkundige normen (p. 11)

Hoofdstuk 3. Beginselen van een regelmatige boekhouding (p. 17)

Hoofdstuk 4. Inleiding tot de inventaris en de jaarrekening (p. 33)

Hoofdstuk 5. Het rekeningenstelsel (p. 43)

Deel 2. Gemeenschappelijke bepalingen vennootschapsboekhouden

Hoofdstuk 1. Definities (p. 79)

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen betreffende jaarrekeningen (p. 99)

Hoofdstuk 3. De waarderingsregels (p. 109)

Hoofdstuk 4. De waarderingsbeginselen (p. 115)

Hoofdstuk 5. Afschrijvingen (p. 121)

Hoofdstuk 6. Waardeverminderingen (p. 135)

Hoofdstuk 7. Voorzieningen (p. 145)

Hoofdstuk 8. Verrichtingen in vreemde valuta (p. 157)

Hoofdstuk 9. Oprichting en oprichtingskosten (p. 187)

Hoofdstuk 10. Immateriële vaste activa (p. 195)

Hoofdstuk 11. Materiële vaste activa (p. 209)

Hoofdstuk 12. Leasingovereenkomsten en soortgelijke verrichtingen (p. 221)

Hoofdstuk 13. Financiële vaste activa (p. 235)

Hoofdstuk 14. Voorraden en bestellingen in uitvoering (p. 247)

Hoofdstuk 15. Vorderingen (p. 265)

Hoofdstuk 16. Geldbeleggingen en liquide middelen (p. 275)

Hoofdstuk 17. Herwaarderingsmeerwaarden (p. 289)

Hoofdstuk 18. Subsidies (p. 297)

Hoofdstuk 19. Uitgegeven obligatieleningen (p. 307)

Hoofdstuk 20. Schulden (p. 317)

Hoofdstuk 21. Omzet en andere bedrijfsopbrengsten (p. 323)

Hoofdstuk 22. Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (p. 333)

Hoofdstuk 23. Diensten en diverse goederen (p. 339)

Hoofdstuk 24. Personeelskosten (p. 343)

Hoofdstuk 25. Boekingen m.b.t. voordelen van alle aard (p. 357)

Hoofdstuk 26. De realisatie van activa (p. 361)

Hoofdstuk 27. Belastingen en uitgestelde belastingen (p. 369)

Hoofdstuk 28. Resultaatverwerking (p. 383)

Hoofdstuk 29. De jaarrekening (p. 391)

Hoofdstuk 30. Het jaarverslag (p. 403)

Hoofdstuk 31. De controle van de jaarrekening en het jaarverslag (p. 411)

Hoofdstuk 32. De openbaarmakingsverplichtingen (p. 419)

Deel 3. Bijzondere bepalingen van de diverse vennootschapsvormen

Hoofdstuk 1. Besloten vennootschap en coöperatieve vennootschap (p. 427)

Hoofdstuk 2. Naamloze vennootschap (p. 469)

Hoofdstuk 3. De maatschap (p. 529)

Hoofdstuk 4. Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap (p. 535)

Hoofdstuk 5. Het Europees economisch samenwerkingsverband (p. 543)

Hoofdstuk 6. De Europese vennootschap (p. 549)

Hoofdstuk 7. De Europese coöperatieve vennootschap (p. 553)

Hoofdstuk 8. De bijkantoren (p. 557)

Deel 4. Reorganisaties

Hoofdstuk 1. Fusies en splitsingen (p. 569)

Hoofdstuk 2. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak (p. 619)

Hoofdstuk 3. Omzetting (p. 629)

Hoofdstuk 4. Ontbinding en vereffening (p. 633)

Hoofdstuk 5. Boekhoudkundige aspecten van de gerechtelijke reorganisatie (p. 645)

Deel 5. De verenigingen en stichtingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (p. 655)

Hoofdstuk 2. Oprichting en werking van de verenigingen en stichtingen (p. 661)

Hoofdstuk 3. De boekhouding van de verenigingen en stichtingen (p. 673)

Hoofdstuk 4. De jaarrekening, begroting en jaarverslag van de verenigingen en stichtingen (p. 683)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek