Ondernemen caseboek

Dit boek is gestructureerd rond vier belangrijke levensfasen van een onderneming: (1) de ontwikkelings- en opstartfase, (2) de groeifase, (3) de maturiteitsfase, en (4) de verval- en overgangsfase. De auteurs hebben ervoor gekozen om voor elk van deze fases vier à vijf cases te ontwikkelen
Editor(s):
Hans Crijns
boek | verschenen | 1e editie
juli 2004 | 368 blz.

Paperback
€ 35,-


ISBN 9789050953764


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 25,-

Inhoud

Zowel in de economische als in de politieke wereld is men overtuigd van de noodzaak om ondernemerschap in België te stimuleren. Deze ambitie heeft recentelijk aanleiding gegeven tot de totstandkoming van verscheidene cursussen m.b.t. de opstart van nieuwe bedrijven alsook m.b.t. het management van groeibedrijven. Onderwijs en opleiding in ondernemerschap kennen een sterke behoefte aan het gebruik van interactieve leermethoden, waarbij de studenten geconfronteerd worden met reële situaties. In dit kader heeft het gebruik van gevalstudies zich aangediend als een leermethode die vruchten afwerpt. In België is deze pedagogische methode echter nog niet volledig ontwikkeld en wordt er relatief weinig gebruik van gemaakt. Daarnaast bestaan er eigenlijk relatief weinig gevalstudies over Europese bedrijven, laat staan over Belgische bedrijven. Daarom is het merendeel van de lesgevers aangewezen op het gebruik van Amerikaanse gevalstudies. Dit brengt met zich mee dat situaties worden behandeld die ver staan van de economische en culturele realiteit in België, en dat de cases zich afspelen in een context die ons niet zo eigen is. Dit draagt dus bij tot een zekere kunstmatigheid van het lesmateriaal.

Om in te spelen op bovenstaande lacune hebben de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL), het Centrum voor Onderzoek naar KMOs en Ondernemerschap (Universiteit Luik, ULG) en de Vlerick Leuven Gent Management School (VLGMS) beslist om de handen in elkaar te slaan en een caseboek samen te stellen over ondernemerschap in Belgische bedrijven.

Dit boek is gestructureerd rond vier belangrijke levensfasen van een onderneming: (1) de ontwikkelings- en opstartfase, (2) de groeifase, (3) de maturiteitsfase, en (4) de verval- en overgangsfase. De auteurs hebben ervoor gekozen om voor elk van deze fases vier à vijf cases te ontwikkelen. Elk van deze cases behandelt een welbepaalde problematiek wat toelaat om een waaier aan instrumenten, concepten en theoretische modellen te gebruiken. Dit moet er dan op zijn beurt toe leiden dat een beter inzicht wordt bekomen in het gedrag en de beslissingen van ondernemingen. De concepten en modellen komen aan bod in de 'teaching notes' die ter beschikking zullen staan van de lesgevers via het internet op www.intersentia.be.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek