Omgevingsrecht in essentie (tweede editie)

Dit boek verschaft de student inzicht in het bestuursrecht dat een ruimtelijke component heeft, namelijk het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht. Tegenwoordig wordt deze materie aangeduid met de term omgevingsrecht.

De auteur beperkt zich bewust tot de essentie van het anno 2019 van kracht zijnde omgevingsrecht, dat vooreerst in zijn ruimere maatschappelijke context wordt geplaatst.
Auteur(s):
Geert Van Hoorick
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
januari 2019 | xii + 168 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400010130


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Dit boek verschaft de student inzicht in het bestuursrecht dat een ruimtelijke component heeft, namelijk het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht. Tegenwoordig wordt deze materie aangeduid met de term omgevingsrecht.

De auteur beperkt zich bewust tot de essentie van het anno 2019 van kracht zijnde omgevingsrecht, dat vooreerst in zijn ruimere maatschappelijke context wordt geplaatst. Vervolgens komen onder meer de onteigening, de rechten van voorkoop en de algemene leer over de eigendomsbeperkingen aan bod. Het leeuwendeel van het boek heeft betrekking op de omgevingsvergunning (om te bouwen, te verkavelen, of ingedeelde inrichtingen te exploiteren) en de ruimtelijke planning en inrichting (met o.m. de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de nieuwe ruimtelijke beleidsplannen). Tevens besteedt de auteur aandacht aan de bescherming van het onroerend erfgoed (zoals beschermde monumenten) en het sectoraal milieurecht (met o.m. het waterbeheer, het bodembeheer en de bodemsanering, het natuurbehoud en het bosbeheer). Tot slot volgen nog enkele hoofdstukken over de handhaving (met o.m. de sanctionering van bouwmisdrijven en milieumisdrijven) en over de informatieverplichtingen (met o.m. het bodemattest), die hun invloed hebben op het afsluiten van vastgoedtransacties.

Omgevingsrecht in essentie is in eerste instantie een studieboek en daarom werd het gebruik van voetnoten vermeden. Wel wordt via referenties in de tekst verwezen naar echte mijlpaalarresten of naar andere belangwekkende actuele rechtspraak, zodat het geheel vlot leesbaar en toegankelijk is.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Omgevingsrecht en het recht (p. 3)

Hoofdstuk 2. Milieu, ruimte, beleid en recht (p. 27)

Hoofdstuk 3. Onteigening, eigendomsbeperkingen en rechten van verkoop en voorkeur (p. 41)

Hoofdstuk 4. Vergunningen in de ruimtelijke ordening en het milieubeleid (p. 65)

Hoofdstuk 5. Ruimtelijke planning en inrichting (p. 93)

Hoofdstuk 6. Bescherming van het onroerend erfgoed (p. 111)

Hoofdstuk 7. Sectoraal milieurecht (p. 121)

Hoofdstuk 8. Handhaving in het omgevingsrecht (p. 139)

Hoofdstuk 9. Informatieverplichtingen in het omgevingsrecht (p. 157)

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks