Omgaan met conflicten in de vennootschap

Dit boek ontleedt in wetenschappelijk onderbouwde bijdragen en vanuit verschillende invalshoeken, de thematiek van conflicten in een vennootschap op een praktische en alomvattende wijze.
Editor(s):
Elke Janssens, Koen Byttebier, Alain François, Timothy Van de Gehuchte
Reeks:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
13
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2009 | xiv + 312 blz.

Paperback
€ 95,-


ISBN 9789050959469

Inhoud

Het is genoegzaam bekend dat er in vennootschappen een aardig potje kan worden geruzied. Het vennootschapsrecht moet in dat opzicht niet echt onderdoen voor bv. het echtscheidingsrecht. De bijzondere kenmerken van het vennootschapscontract, zoals de functiesplitsing tussen eigendom en controle of de rechten van de aandeelhouders versus de plichten van de bestuurders, houden op zich al een explosieve cocktail in die, geconfronteerd met externe factoren (zoals bepaalde marktkrachten, winstverwachtingen, familiale invloeden, druk van stakeholders enz.), maar al te zeer tot ontbranding kan komen.
Het vennootschapsrecht erkent die realiteit, maar springt er eerder dubbelzinnig mee om. Het biedt immers enerzijds een leidraad om conflicten te vermijden maar, anderzijds, tevens een waaier van actiemiddelen om gerezen conflicten te beslechten; tezelfdertijd kunnen zij onder omstandigheden echter ook worden aangewend om conflicten aan te wakkeren.
Dit boek ontleedt in wetenschappelijk onderbouwde bijdragen en vanuit verschillende invalshoeken, deze belangrijke thematiek op een praktische en alomvattende wijze.
Met bijdragen van Koen Byttebier, Peter Callens, Joris De Vos, Jeroen Fastenaekels, Régine Feltkamp, Alain François, Elke Janssens, Timothy Van de Gehuchte, Dirk Van Gerven, Leen Vandenbempt en Peter Vlietinck en een voorwoord van Herman Braeckmans.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

OMGAAN MET CONFLICTEN IN VENNOOTSCHAPPEN: REGELING VAN GESCHILLEN IS MEER DAN GESCHILLENREGELING (p. 1)

Alain François, Koen Byttebier, Timothy Van de Gehuchte

DE GESCHILLENREGELING ALS BIJZONDER GERECHTELIJK ACTIEMIDDEL (p. 157)

Elke Janssens

HET SNELLE PROCES DE LEGE FERENDA (p. 203)

CONVENTIONELE TECHNIEKEN VAN GESCHILLENBESLECHTING – ENKELE INLEIDENDE BESCHOUWINGEN (p. 215)

Peter Vlietinck

DE DADING ALS MIDDEL VAN BEËINDIGING OF VOORKOMING VAN VENNOOTSCHAPSCONFLICTEN (p. 259)

Régine Feltkamp

Over de reeks

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

Meer over deze reeks