Medeverzekering

Medeverzekering of coassurantie is een vorm van risicospreiding waarbij verschillende verzekeraars samenwerken om de gelijktijdige verzekering van eenzelfde risico te waarborgen, zij het elk slechts voor hun deel. Medeverzekering komt in de praktijk vaak voor bij grote, industriële risico’s, maar toch bestaat er over dit mechanisme veel onduidelijkheid naar Belgisch recht. De betrokkenheid van verschillende verzekeraars vergemakkelijkt enerzijds de volledige verzekering van het risico, maar geeft anderzijds ook aanleiding tot diverse juridische vragen omtrent de kwalificatie van de samenwerking, de bevoegdheden, taken en hoedanigheden van de medeverzekeraars en de leidende verzekeraar, alsook de toepassing van het mededingingsrecht op de samenwerking. Al deze aspecten komen in dit boek aan bod.

Lees kosteloos de bijdrage: Bouwprojecten: twee of meer bouwbedrijven, twee of meer verzekeraars. Waarom de piste van de maatschap, net als voor de bouwbedrijven zelfs, ook voor de medeverzekeraars een relevante juridische structuur kan zijn
Link: https://intersentia.be/bouwprojecten-twee-of-meer-bouwbedrijven-twee-of-meer-verzekeraars

Auteur(s):
Tine Meurs
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
14
boek | verschenen | 1e editie
maart 2020 | xxiv + 542 blz.

Hardback
€ 80,85 € 115,50


ISBN 9789400011229

Inhoud


Medeverzekering (fr. coassurance) is een verzekeringsmechanisme waarbij, in tegenstelling tot een ‘klassieke verzekering’ met één verzekeringnemer en één verzekeraar, verschillende verzekeraars tegelijkertijd betrokken zijn bij de dekking van eenzelfde risico, elk voor hun deel. Medeverzekering komt vaak voor bij zeer grote risico’s, die ‘te groot’ zijn om door één enkele verzekeraar te worden gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld de brandverzekering van een industriële onderneming.

Hoewel de spreiding van het risico over meerdere verzekeraars net de volledige verzekering van het risico faciliteert, geeft de betrokkenheid van verschillende verzekeraars toch ook aanleiding tot diverse juridische vragen. Uitgangspunt in dit boek is de vaststelling dat er naar Belgisch recht veel onduidelijkheid bestaat omtrent de precieze omschrijving van ad hoc medeverzekering, de rechtsverhoudingen tussen de betrokken partijen en de afbakening van bevoegdheden en hoedanigheden van die partijen. Deze onduidelijkheid komt geen van de partijen ten goede.

In dit boek wordt medeverzekering nader beschreven en afgebakend, en vergeleken met aanverwante mechanismen zoals herverzekering, verzekering in rangen en samenloop. Verschillende rechtsfiguren, zoals de meerpartijenovereenkomst en de maatschap, worden aangereikt als een mogelijke kwalificatie voor de diverse rechtsverhoudingen tussen de partijen en hun onderscheiden bevoegdheden en taken. In het laatste deel komt tevens de impact van het EU-mededingingsrecht (kartelrecht) op de werking van ad hoc medeverzekering aan bod.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Tine Meurs

Algemene inleiding (p. 1)

Deel I. Afb akening en begripsomschrijving

Inleiding (p. 9)

Hoofdstuk 1. Juridische afbakening ten opzichte van aanverwante figuren (p. 13)

Hoofdstuk 2. Nadere beschrijving van de praktijk van ad hoc medeverzekering (p. 37)

Deel II. Kwalificatie van de rechtsverhoudingen in het kader van ad hoc medeverzekering

Inleiding (p. 73)

Hoofdstuk 1. Algemeen aanvaarde kenmerken van ad hoc medeverzekering (p. 79)

Hoofdstuk 2. Ad hoc medeverzekering als meerpartijenovereenkomst (p. 87)

Hoofdstuk 3. Kwalificatie van ad hoc medeverzekering als groep van samenhangende overeenkomsten (p. 95)

Hoofdstuk 4. Kwalificatie van ad hoc medeverzekering als maatschap (p. 115)

Besluit bij Deel II (p. 169)

Deel III. Gevolgen van de kwalificatie

Inleiding (p. 177)

Hoofdstuk 1. Relatie tussen de medeverzekeraars onderling (p. 181)

Hoofdstuk 2. Relatie tussen de medeverzekeraars en de leidende verzekeraar (p. 195)

Besluit bij Deel III (p. 389)

Deel IV. Ad hoc medeverzekering op de Europese concurrentiële verzekeringsmarkt

Inleiding (p. 395)

Hoofdstuk 1. Mededingingsrechtelijk kader (p. 403)

Hoofdstuk 2. Analyse van ad hoc medeverzekering op grond van artikel 101 VWEU (p. 439)

Besluit bij Deel IV (p. 475)

Slotbeschouwingen (p. 477)

Bijlagen (p. 483)

Bibliografie (p. 507)

Trefwoordenregister (p. 533)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: