Kroniek Ontslagrecht

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. Een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, is van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2016-2020. In 17 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag.

Auteur(s):
Henri-François Lenaerts, Nicholas Thoelen, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems, Ann Witters
boek | verwacht | 1e editie
augustus 2021 | 990 blz.

Paperback
€ 130,-


ISBN 9789400013285

Inhoud

Een ontslag geeft vaak aanleiding tot juridische discussies. Een goede kennis van de rechtspraak, met alle mogelijke nuances en klemtonen, is van groot belang voor iedereen die zich met sociaal recht bezighoudt. Dit boek geeft een overzicht van die rechtspraak in de periode 2016-2021. In 17 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Niet alleen evidente materies als opzeggingsvergoedingen, opzeggingstermijnen, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en ontslag om dringende reden worden behandeld, maar ook markante uitspraken inzake taalwetgeving, (individuele en sectorale) werkzekerheidsbedingen, beschermde werknemers, concurrentiebedingen, verjaring en nog veel meer.
Zoals de titel aangeeft, staat de rechtspraak en haar vernieuwende of nuancerende rol centraal in dit boek. De lezer zal merken dat in de onderzochte periode opvallend veel belangrijke arresten van het Hof van Cassatie werden geveld. Deze komen uiteraard uitgebreid aan bod en worden aangevuld met gepubliceerde en vooral ook veel niet gepubliceerde rechtspraak van de feitenrechters. Op die manier slagen de auteurs erin de vaak abstracte materie tot leven te brengen. Zo wordt een uitgebreid overzicht gegeven van concrete gevallen en cases inzake ontslag om dringende reden, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en misbruik van ontslagrecht.
De auteurs schetsen echter ook het breder kader. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een afdeling waarin de belangrijkste rechtsleer uit de onderzochte periode wordt aangehaald. Dit laat de lezer toe een welbepaald thema verder uit te diepen.

Dit boek is niet alleen van het grootste belang voor de arbeidsrechtelijke jurist en advocaat, maar veel meer nog voor elke bedrijfsleider, bedrijfsjurist en HR-verantwoordelijke die rechtstreeks of onrechtstreeks met het fenomeen ontslag te maken krijgen.

De auteurs (Henri-François Lenaerts, Nicholas Thoelen, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems en Ann Witters) zijn allen actief binnen het advocatenkantoor Claeys & Engels, dat een vooraanstaande rol speelt in het behandelen van human ressources gerelateerde materies.

Het boek is ook verkrijgbaar in het Frans: La rupture du contrat de travail- Chronique de ju

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.