Jongeren & drugs

Dit praktische boekje biedt een interdisciplinaire benadering van de complexe materie van druggebruik bij en door jongeren. In dit boek wordt het druggebruik van jongeren als het ware chronologisch in beeld gebracht.
Auteur(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
februari 2005 | 126 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050954372

Inhoud

Dit praktische boekje biedt een interdisciplinaire benadering van de complexe materie van druggebruik bij en door jongeren. In dit boek wordt het druggebruik van jongeren als het ware chronologisch in beeld gebracht. De benaderingswijze van de verschillende thema’s is divers: juridisch, criminologisch, medisch-orthopedagogisch en deontologisch. Telkens komen zowel de theoretische als de praktische aspecten van het onderwerp aan bod.

Algemeen wordt nagegaan wat drugs zijn, hoe ze worden ingedeeld en wat de medisch-diagnostische aspecten van druggebruik zijn. Vervolgens wordt het strafrechtelijke kader – met name wat betreft minderjarige druggebruikers – geschetst. Hierbij wordt eveneens aandacht geschonken aan de rechtspraak van het Arbitragehof. Vanuit de praktijk van de (jeugd)gezondheidszorg wordt toegelicht wat onder middelenproblemen wordt verstaan en welke behandelingen mogelijk zijn. Problemen van deontologie en beroepsgeheim van zowel arts als (jeugd)advocaat vormen eveneens een apart thema. Tot slot wordt de gerechtelijke afhandeling van problematisch druggebruik bekeken: zowel het vervolgingsbeleid van het parket als de beoordeling door de jeugdrechter worden behandeld.

Met bijdragen van prof. dr. med. Ph. Jorens, prof. dr. A. De Nauw, psychiater G. Dom, orthopedagoog J. Bogaerts, mr. J. Stevens, substituut-procureur des Konings N. Caluwé en gewezen jeugdrechter H. Van de Wynckel.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: