Intersentia Summer Class - Contractuele clausules

Sessie 1: clausules in precontractuele onderhandelingen in het kader van overnames en fusies
09:30 - 11:00
Sessie 2: clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid
09:30 - 11:00
Sessie 3: bedingen inzake due diligence in het kader van overnames en fusies
11:30 - 13:00
Sessie 4: bedingen inzake vertrouwelijkheid en andere standaardbepalingen
11:30 - 13:00
Sessie 5: clausules in verband met de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden
13:45 - 15:15
Sessie 6: clausules inzake eigendomsvoorbehoud en retentierecht
13:45 - 15:15
Sessie 7: exoneratie- en vrijwaringsbedingen
15:45 - 17:15
Sessie 8: clausules inzake forum- en rechtskeuze bij internationale overeenkomsten
15:45 - 17:15
€ 675,20

Intersentia Summer Class is een samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze tweede Summer Class op 29 augustus 2019 in Antwerpen (Salons van Edel) worden 8 clausules die in de succesvolle reeks Contractuele clausules en meer in het bijzonder in de boeken Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II aan bod zijn gekomen, onder de loep genomen. Elke deelnemer kan 2 of 4 sessies naar keuze volgen. Relevante documentatie is steeds inbegrepen in de deelnameprijs.

De sprekers geven een praktijkgerichte noodzakelijke update in het licht van de gewijzigde wetgeving en de meest recente gerechtelijke uitspraken.


Sprekers
Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
Mr. Jan Van Gysegem, advocaat-vennoot Claeys & Engels
Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels
Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal
Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
Mr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
Prof. dr. Diederik Bruloot, docent UGent
Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
Mr. Bart Volders, advocaat-vennoot Arcas Law
Mr. Dries Beckers, advocaat Arcas Law


Doelgroep
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen …

Programma

08:45 - 09:30
Onthaalkoffie en registratie deelnemers sessie 1 en sessie 2
09:30 - 11:00
Sessie 1: clausules in precontractuele onderhandelingen in het kader van overnames en fusies

SPREKER
Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe

INHOUD
• Het adequaat opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst
• De letter of intent
- het verschil tussen een ‘intentieverklaring’ en een ‘bodbrief’
- hoe het bindend karakter van een ‘intentieverklaring’ vermijden?
- de problematiek van het risico dat zowel juridisch bindende afspraken (contractuele aansprakelijkheid) als vrijblijvende afspraken (quasi-delictuele aansprakelijkheid) worden opgenomen
• De risico’s van een culpa in contrahendo als de kandidaat-koper zonder gegronde reden de onderhandelingen stopt


Sessie 2: clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid

SPREKER
Mr. Jan Van Gysegem, advocaat-vennoot Claeys & Engels en Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels

INHOUD
Wat is de impact van de op 4 april 2019 gepubliceerde nieuwe vennootschapswetgeving inzake de aanpassing van bestaande clausules en de redactie van nieuwe clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid?
• Algemene principes inzake vertegenwoordiging en bevoegdheidsoverschrijding
• Aandachtspunten bij de keuze van respectievelijk een monistisch dan wel een duaal bestuur in de NV
• Vertegenwoordiging via de directieraad in een NV
• Wijzigt er iets inzake de delegatie van het dagelijks bestuur in de NV?
• De impact van de invoering van het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de BV
• De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon in de NV en de BV

11:00 - 11:30
koffiepauze en registratie deelnemers sessie 3 en sessie 4
11:30 - 13:00
Sessie 3: bedingen inzake due diligence in het kader van overnames en fusies

SPREKER
Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal en Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal

INHOUD
Het due diligence onderzoek is een sleutelfase doorheen gans het M&A transactie proces, zowel in de vooronderhandeling (zie sessie 1), als het overnamecontract zelf, en niet in het minst de periode na overname.
De manier waarop due diligence thans en in de toekomst wordt gevoerd, met behulp van technologie en verzekering, schudt bovendien de gekende concepten door elkaar.

De sprekers behandelen ondermeer de actuele juridische aspecten en tips m.b.t.:
- het opstellen van een due diligence checklist of vragenlijst
- de clausule inzake de praktische afspraken met betrekking tot de toegang tot de informatie
- het verschil tussen ‘verklaringen’, ‘garanties’, ‘specific indemnities’
- schadevergoedingsclausules
- aansprakelijkheidsbeperkingen
- due diligence in bijzondere contexten zoals verzekerde transactie

Sessie 4: bedingen inzake vertrouwelijkheid en andere standaardbepalingen

SPREKER
Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie en Mr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie

INHOUD
Vaak worden standaard een aantal bedingen in overeenkomsten opgenomen, zonder dat wordt stilgestaan bij werkelijke implicaties van dergelijke “boilerplates”.

In deze sessie zullen de vaakst voorkomende standaardbepalingen nader worden bekeken en besproken, met aandacht voor de verrassende en dikwijls ongewilde gevolgen bij een verkeerd gebruik:
- vertrouwelijkheidsclausules
- clausules inzake splitsbaarheid
- overdraagbaarheid
- wijzigingen en “entire agreement” clausules
- beëindiging bij controle-wijziging, beëindiging bij faillissement en reorganisatie
- …

13:00 - 13:45
broodjeslunch en registratie deelnemers sessie 5 en sessie 6
13:45 - 15:15
Sessie 5: clausules in verband met de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden

SPREKER
Prof. dr. Diederik Bruloot, docent Instituut Financieel Recht UGent

INHOUD
In deze sessie wordt een overzicht geboden van de problematiek inzake tegenwerpelijkheid van de algemene voorwaarden en het gebruik van clausules om daaraan te verhelpen.
De analyse gebeurt tegen de achtergrond van twee belangrijke, zeer recente wetgevende evoluties:
- enerzijds de invoeging in het WER van een regeling inzake onrechtmatige bedingen in B2B-contracten
- anderzijds de invoering van een nieuw bewijsrecht.

• Tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden: algemeen kader
- basisvoorwaarden
- bewijs
- toepassingen (factuur en bestelbon)
• Contractuele clausules m.b.t. de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden
- kennisnameclausules
- aanvaardingsclausules
- wijzigingsbedingen
- toepassingsproblemen
- beperkingen (onrechtmatige bedingen)
• Bijzondere vraagstukken
- conflicterende algemene voorwaarden (battle of the forms): uitsluitingsbedingen en mogelijke oplossingen
- algemene voorwaarden & IPR

Sessie 6: clausules inzake eigendomsvoorbehoud en retentierecht

SPREKER
Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent

INHOUD
De nieuwe pandwet (wet van 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet versterkt de zekerheidsfunctie van het eigendomsvoorbehoud en verschaft een voorrecht aan het retentierecht.Tijdens deze sessie worden een aantal aandachtspunten en knelpunten bij de toepassing ervan besproken.

15:15 - 15:45
koffiepauze en registratie deelnemers sessie 7 en sessie 8
15:45 - 17:15
Sessie 7: exoneratie- en vrijwaringsbedingen

SPREKER
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen

INHOUD

Exoneratiebedingen
- begripsomschrijving en onderscheid met aanverwante begrippen
- verschijningsvormen
- de geldigheid en de geoorloofdheid van exoneratiebedingen
- de interpretatie van exoneratiebedingen
- de toepassing van exoneratiebedingen in concreto

Vrijwaringsbedingen
- begrip en voorbeelden
- de geldigheid van vrijwaringsbedingen
- de interpretatie van vrijwaringsbedingen
- de werking van vrijwaringsbedingen ten aanzien van derden

Sessie 8: clausules inzake forum- en rechtskeuze bij internationale overeenkomsten

SPREKER
Mr. Bart Volders, advocaat-vennoot Arcas Law en mr. Dries Beckers, advocaat Arcas Law

INHOUD
Internationale bevoegdheidsvraagstukken
- werking van de forumkeuze en valkuilen bij de redactie ervan (asymmetrische keuze van bevoegde rechter
- meerdere forumkeuzes in een overeenkomst
- forumkeuze en vorderingen in tussenkomst in gemeenverklaring of vrijwaring; …)
- forumkeuze en voorlopige maatregelen (kortgeding)
- bestaat de (Italian) torpedo nog?

Toepasselijk recht
- werking van de rechtskeuze en valkuilen bij de redactie
- zwevende rechtskeuze
- hoe een internationaal verdrag van toepassing verklaren


17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 29 augustus 2019

Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

IGO: tussenkomst bevestigd
OVB: erkend voor 3 punten (2 sessies) en 6 punten (4 sessies)
IBJ: erkend voor 3 punten (2 sessies) en 6 punten (4 sessies)
NKN: erkend voor 3 uren (2 sessies) en 6 uren (4 sessies)


PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor 2 of voor 4 sessies.

199 euro excl. btw voor 2 sessies, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze

279 euro excl. btw voor 4 sessies, inclusief uitgebreide documentatiemap, broodjesbuffet en koffiepauze


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

29 augustus 2019 - Antwerpen
29 augustus 2019 - Antwerpen
29 augustus 2019 - Antwerpen
29 augustus 2019 - Antwerpen
29 augustus 2019 - Antwerpen
29 augustus 2019 - Antwerpen
29 augustus 2019 - Antwerpen
29 augustus 2019 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00