Intellectuele rechten van werknemers

In deze studie wordt nagenoeg het volledige intellectueel eigendomsrecht onder de loep genomen vanuit de specifieke relatie werknemer-werkgever.
Auteur(s):
Ilse Van Puyvelde
boek | verschenen | 1e editie
februari 2012 | x + 172 blz.

Paperback
€ 69,-


ISBN 9789400002708

Inhoud

Innovatie wordt terecht beschouwd als één van de sleutels tot succes. Werknemers die creatieve prestaties leveren, dragen dan ook in toenemende mate bij tot de bloei, de groei en de competitiviteit van de economie.

In dit boek worden de rechten en plichten van deze ‘kenniswerkers’ uitvoerig bestudeerd. Hoe kan het streven van hun werkgever naar geheimhouding en exclusiviteit worden verzoend met de intellectuele rechten die zij zelf uit hun creaties putten? Wat met het concurrentieverbod? Wanneer is een uitvinding die in dienstverband wordt gedaan, beschermd en wat houdt deze bescherming in? Welke rechten heeft of behoudt de werknemer op zijn creaties en heeft hij nu al dan niet recht op een vergoeding voor de overdracht van deze rechten aan de werkgever?

Dergelijke vragen kunnen niet beantwoord worden binnen de traditionele grenzen van het arbeidsovereenkomstenrecht. Vandaar dat in deze studie nagenoeg het volledige intellectuele-eigendomsrecht onder de loep wordt genomen vanuit de specifieke relatie werknemer-werkgever.

Deze uitgave bevat op de eerste plaats een juridisch-technische analyse van de diverse regelingen met betrekking tot intellectuele rechten van werknemers. De auteur gaat echter ook dieper in op de vaak problematische verhouding tussen het arbeidsovereenkomstenrecht en het recht inzake intellectuele eigendom en biedt op het einde een denkpiste tot oplossing van bestaande pijnpunten. Hierdoor is dit werk niet enkel een onmisbaar naslagwerk voor practici, maar beoogt het ook bij te dragen tot theoretische verdieping over een onderwerp dat niet alleen uiterst actueel is, maar, naar het zich laat aanzien, in de toekomst enkel aan belang zal winnen.

“Door de grondige en academische aanpak van Ilse van Puyvelde is dit boek méér dan een vraag aan de wetgever om op te treden.”
Leen Biesemans in JTT 17/2012

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk I. Probleemstelling (p. 1)

Hoofdstuk II. Niet-beschermde creaties (p. 11)

Hoofdstuk III. Beschermde creaties – De onder scheiden regelingen (p. 39)

Hoofdstuk IV. Octrooieerbare uitvindingen gedaan in dienstverband (p. 83)

Hoofdstuk V. Proeve van een model van collectieve arbeidsovereenkomst i.v.m. het recht op vergoeding voor creaties in dienstverband (p. 145)

Slotbedenkingen (p. 159)

Beknopte bibliografie (p. 163)

Trefwoordenregister (p. 167)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Beknopte bibliografie (p. 163)
Trefwoordenregister (p. 167)