Het patiëntendossierDit boek bevat een verhelderend overzicht van (en een antwoord op) de juridische problemen die rond het patiëntendossier kunnen ontstaan.
Auteur(s):
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
april 2011 | xii + 182 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400001862


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek bevat een verhelderend overzicht van (en een antwoord op) de juridische problemen die rond het patiëntendossier kunnen ontstaan. Het patiëntendossier speelt een fundamenteel belangrijke rol in de gezondheidszorg.
Het is hét werkinstrument van de beroepsbeoefenaar, een middel tot kwaliteitscontrole, een communicatiemiddel, het bevat een rijkdom aan gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en het heeft een belangrijke bewijsfunctie op juridisch en deontologisch vlak.
In dit boek wordt een inventaris gemaakt van de verschillende soorten wettelijk geregelde patiëntendossiers, hun verplichte inhoud en de vorm van die dossiers en dit voor elke beroepsbeoefenaar of verzorgingsinstelling afzonderlijk.
Zowel de elektronische als de papieren patiëntendossiers, de verwerking van gezondheidsgegevens, het eHealth-platform en de eisen van veiligheid, transparantie en privacy worden toegelicht.

In het kernstuk van dit boek worden de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaars en hun patiënten aangaande het patiëntendossier op bijzonder grondige wijze geanalyseerd.
Het recht op toegang, het recht op inzage in en op afschrift van het patiëntendossier komen uitvoerig aan bod, en dit zowel bij wilsbekwame als wilsonbekwame patiënten, zoals minderjarigen en geesteszieken. Ook aan de uitzonderingen op deze rechten wordt ruim aandacht besteed.
Het boek stopt niet bij de arts-patiëntrelatie. Het patiëntendossier wordt ook in een breder kader geplaatst. Zo wordt uiteengezet welke de rechten zijn van de verzekeraars, de rechter (de burgerlijke rechter, de strafrechter, de tuchtrechter), de gerechtsdeskundige en andere specifieke overheidsorganen op het patiëntendossier.
Daarnaast wordt per patiëntendossier in de gezondheidszorg nagegaan wie de verantwoordelijke is voor en wat de bewaringstermijn is van het patiëntendossier. Tot slot wordt ook ingegaan op de bewijskracht van het patiëntendossier en de juridische gevolgen van het verlies van (stukken uit) het patiëntendossier.
Dit boek biedt een schat aan informatie en geeft op tal van vragen voor het eerst een onderbouwd antwoord. Een must have voor zowel zorgverstrekkers, beleidsverantwoordelijken in de gezondheidszorg als advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, overheden en studenten die met deze belangrijke materie in contact komen.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. De functies van en het recht op een patiëntendossier (p. 1)

Hoofdstuk 2. De soorten, de inhoud en de vorm van het patiëntendossier (p. 7)

Hoofdstuk 3. De verwerking van persoonsgegevens en het patiëntendossier (p. 41)

Hoofdstuk 4. Het recht op toegang tot, kennis van en inzage in het patiëntendossier (p. 65)

Hoofdstuk 5. Het recht op een afschrift van het patiëntendossier (p. 107)

Hoofdstuk 6. De bewaring van het patiëntendossier (p. 147)

Besluit (p. 165)

Selectieve bibliografie (p. 169)

Trefwoordenregister (p. 179)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Selectieve bibliografie (p. 169)
Trefwoordenregister (p. 179)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks