Het nieuwe zekerheidsrecht

Met de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd.
Editor(s):
Joke Baeck, Marc Kruithof
boek | verschenen | 1e editie
september 2014 | xii + 178 blz.

Paperback
€ 69,-


ISBN 9789400004504

Inhoud

Met de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd. Het was de uitgesproken bedoeling van de wetgever om te komen tot een stelsel van zekerheidsrechten dat doeltreffend, flexibel en voorspelbaar is, om zo de kredietverlening te bevorderen ter versterking van de economie. Aldus kan de nieuwe regeling volgens de wetgever een bijdrage leveren om de economische crisis waarin ons land zich bevindt, het hoofd te bieden.

Dit boek beoogt de achtergrond, de inhoud en de praktische weerslag van de nieuwe regeling grondig te analyseren. Als opvallende vernieuwingen kunnen alvast worden aangestipt:
- de invoering van een bezitloos pandrecht, dat onderworpen is aan publiciteit in een nieuw op te richten pandregister;
- de afschaffing van de bijzondere regeling van het handelspand, het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht;
- de afschaffing van bepaalde voorrechten en de verruiming van het voorrecht van de onderaannemer;
- de invoering van bijzondere regels voor inpandgeving door consumenten;
- de wettelijke erkenning van de figuur van de zekerheidsagent;
- de vereenvoudiging van de procedure voor de uitwinning van pandrechten, waarbij uitwinningsgeschillen voortaan bij de beslagrechter worden geconcentreerd;
- de invoering van bijzondere regels voor pandrechten op geldsommen en schuldvorderingen, waarbij ook de overdracht van schuldvordering tot zekerheid wordt geregeld;
- de invoering van nieuwe regels voor de zekerheidsfunctie van het eigendomsvoorbehoud, dat voortaan als een volwaardig zekerheidsrecht wordt aangemerkt;
- de invoering van een wettelijke regeling voor de zekerheidsfunctie van het retentierecht.

Met bijdragen van Joke Baeck, Karen Broeckx, Ruud Jansen, Pieter Nobels, Ivan Peeters, Johan Pieters, Reinhard Steennot en Ivan Verougstraete.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk I. Achtergrond en krachtlijnen van de hervorming (p. 1)

Joke Baeck

Hoofdstuk II. Algemene regeling van het pand (p. 27)

Reinhard Steennot

Hoofdstuk III. Het pandregister (p. 79)

Hoofdstuk IV. Uitwinning van pandrechten (p. 93)

Karen Broeckx

Hoofdstuk V. Pand op geldsommen en schuldvorderingen (p. 111)

Hoofdstuk VI. Eigendomsvoorbehoud (p. 139)

Ruud Jansen

Hoofdstuk VII. Retentierecht (p. 167)

Ivan Verougstraete

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Hoofdstuk VII. Retentierecht (p. 167)
Ivan Verougstraete