Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel

Dit werk is inbegrepen in de studienamiddag ‘Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie’ (22 april 2021 - Brussel).
Het werk belicht in een diepgravende analyse de rechtsvormende rol van de cassatierechter en plaatst die in een historisch, theoretisch en vergelijkend perspectief. Op basis van die analyse formuleert de auteur innovatieve voorstellen om de cruciale rechtsvormende rol van het Hof van Cassatie een nieuw elan te geven.

Auteur(s):
Matthias Van Der Haegen
boek | verschenen | 1e editie
september 2020 | xxiii + 558 blz.

Paperback
€ 110,-


ISBN 9789400011922

Inhoud

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht. Zijn beslissingen fungeren als een lichtbaken waarop rechtspraktizijnen navigeren in het rechtsverkeer. Het Hof interpreteert echter niet alleen wetsbepalingen, het creëert ook zelf nieuwe rechtsregels.

De moderne geschiedenis van het cassatiehof begon in de periode van de Franse Revolutie, een tijdvak gekenmerkt door wantrouwen in rechters en een geloof in de volmaaktheid van de wet. Die ontstaansgeschiedenis liet haar sporen na in de traditionele motiveringsstijl en werkwijze van het hedendaagse Hof van Cassatie. In onze samenleving is rechterlijke rechtscreatie evenwel een onmisbare bron van juridische evolutie en vernieuwing geworden. De werkmethoden van het Hof lijken daarom niet langer voldoende afgestemd te zijn op de noden van de maatschappij en de juridische praktijk omdat ze onvoldoende ruimte laten voor doeltreffende en doelmatige rechtsvorming.

Het boek ‘Het Hof van Cassatie als lichtbaken in het Belgische rechtsbestel. Doelmatige en doeltreffende rechtsvorming door de cassatierechter’ belicht in een diepgravende analyse de rechtsvormende rol van de cassatierechter en plaatst die in een historisch, theoretisch en vergelijkend perspectief. Op basis van die analyse formuleert de auteur innovatieve voorstellen om de cruciale rechtsvormende rol van het Hof van Cassatie een nieuw elan te geven.

Matthias Van Der Haegen is universitair docent aan de Universiteit Maastricht en gastprofessor aan de UGent. Hij studeerde rechten aan de UGent, Hofstra University (VS) en University of Oxford.

Dit werk is inbegrepen in de studienamiddag ‘Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie’ (22 april 2021 - Brussel).

Inhoud

Inleiding (p. 1)

DEEL I. Het Hof van Cassatie een lichtbaken?

Inleiding (p. 15)

Hoofdstuk 1. Geschiedenis en evolutie van het cassatiemechanisme: van dienaar van de wet tot vormgever van het recht (p. 19)

Hoofdstuk 2. Het Hof van Cassatie als regelgever (p. 79)

Hoofdstuk 3. De waarde van een cassatiearrest (p. 139)

Tussentijds besluit (p. 211)

DEEL II. Empirische toetsing

Inleiding (p. 213)

Hoofdstuk 4. De bekendmaking en motivering van omkeringen in de cassatierechtspraak (p. 217)

Hoofdstuk 5. De volgzaamheid van de feitenrechter (p. 271)

Tussentijds besluit (p. 285)

DEEL III. Doeltreffende en doelmatige rechtsvorming

Inleiding (p. 287)

Hoofdstuk 6. Doeltreffende rechtsvorming: motivering van de cassatiearresten (p. 291)

Hoofdstuk 7. Doelmatige rechtsvorming: cassatie in het belang van de wet en de prejudiciële procedure (p. 387)

Hoofdstuk 8. Naar een doelmatige en doeltreffende rechtsvorming in het Belgische Hof van Cassatie (p. 445)

Tussentijds besluit (p. 511)

Algemeen besluit (p. 513)

Naschrift (p. 517)

Bibliografie (p. 521)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

249.37 kB

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Ook interessant voor u: