Het Europees aanhoudingsbevel

Dit boek analyseert de Nederlandse en Belgische implementatiewetgeving in hoofdlijnen: voorwaarden voor overlevering, gronden waarop de overlevering kan of moet worden geweigerd en het verloop van de overleveringsprocedure komen hierbij aan bod.
Auteur(s):
Hanne Sanders
boek | verschenen | 1e editie
maart 2007 | xii + 172 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789050956581

Inhoud

Op 13 juni 2002 is het Kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie aangenomen. De bepalingen van dit kaderbesluit zijn per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de overeenkomstige bepalingen van de ter zake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het bestaande uitleveringsregime tussen de lidstaten is vervangen door een systeem van vereenvoudigde overlevering van gezochte personen. Het Europees aanhoudingsbevel waarin het kaderbesluit voorziet, vormt de eerste concrete toepassing op strafrechtelijk gebied van het beginsel van wederzijdse erkenning. Alle lidstaten dienen het kaderbesluit om te zetten in nationale wetgeving.
Nederland heeft dit gedaan bij de Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedure van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie.
België heeft het kaderbesluit in Belgisch recht omgezet bij de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.
Dit boek analyseert de Nederlandse en Belgische implementatiewetgeving in hoofdlijnen: voorwaarden voor overlevering, gronden waarop de overlevering kan of moet worden geweigerd en het verloop van de overleveringsprocedure komen hierbij aan bod. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre deze wetgeving in overeenstemming is met de uitgangspunten van wederzijdse erkenning en met het wederzijdse vertrouwen dat aan het beginsel van wederzijdse erkenning ten grondslag ligt.

Hanneke Sanders is doctor in de rechten (UvT), licentiaat in de rechten (UA). Zij is advocaat geweest in België en Nederland, gespecialiseerd in strafzaken (Opleiding Specialisatie Strafrecht, eerste laureate Ridder René Victor pleitwedstrijd en eerste laureate Strafpleitwedstrijd J.A.M.
Banning). Verder heeft zij gewerkt aan de Nederlandse Politie Academie, waar zij de leiding had over een aantal managementleergangen op het gebied van de georganiseerde misdaadbestrijding. Momenteel is zij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, waar zij wetenschappelijk onderzoek
verricht en grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht, internationaal en Europees strafrecht doceert. Bij Intersentia verscheen eerder van haar een rechtsvergelijkend boek, De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.