Handboek Notarieel bestuursrecht

In het Handboek Notarieel bestuursrecht wordt het bestuursrecht of administratief recht behandeld dat van belang is voor de notariële praktijk. Het overheidsingrijpen in het privaat eigendom van de burger wordt steeds belangrijker.
Auteur(s):
Geert Van Hoorick
boek | verschenen | 1e editie
juli 2006 | xxxii + 556 blz.

Paperback
€ 145,-


ISBN 9789050955270

Inhoud

In het Handboek Notarieel bestuursrecht wordt het bestuursrecht of administratief recht behandeld dat van belang is voor de notariële praktijk. Het overheidsingrijpen in het privaat eigendom van de burger wordt steeds belangrijker. Daardoor ontstaan voor het notariaat
heel wat verplichtingen bij onder meer de overdracht van onroerende goederen. Het boek is niet enkel bedoeld voor notarissen, maar ook aan vastgoedmakelaars zal het zijn nut bewijzen.

Het boek wordt tevens gebruikt als cursus in de Master in het notariaat, aan de
Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het is op de eerste plaats gericht op de wetgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest. Het doel van deze uitgave is de notaris in staat te stellen de besproken wetgevingen correct toe te passen, o.a. bij het opstellen van zijn akten. Onder meer komen aan bod: de ruimtelijke ordening en stedenbouw, de onteigening, de ruilverkaveling, de leegstand en verwaarlozing, de monumenten en landschappen, de milieuvergunningen, de bodemsanering, het bosbeheer, het natuurbehoud en het beheer van de goederen van de overheid. Telkens wordt nagegaan welke toepassing deze wetgeving in de notariële praktijk krijgt.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.