Handboek Management Accounting (elfde editie)

De doelstelling van dit boek is een inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen.

Auteur(s):
Patricia Everaert, Werner Bruggeman, Sophie Hoozée
boek | verschenen | 11e editie
augustus 2018 | xxxii + 470 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400009219


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 34,-

Inhoud

De doelstelling van dit boek is een inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen. Hierdoor ligt de hoofdfocus van het boek op management accounting, nl. verschaffing van informatie over kosten en winst aan managers.

Dit werk is ingedeeld in vijf delen. Het eerste deel geeft de lezer een inzicht in de basisbegrippen van kostprijscalculatie. Vertrekkend van een uitgangsvoorbeeld wordt de techniek van kostprijscalculatie uiteengezet. De auteurs besteden aandacht aan de bepaling van de de kostensoorten, de waardering ervan en de indeling in kostenplaatsen.
Deel 2 beschrijft hoe de kostprijscalculatie de basis vormt van de periodieke resultaatbepaling in de onderneming. De nadruk ligt hier op de historische kosten, nl. managementrapportering met cijfers die uit de boekhouding volgen.
In deel 3 bespreken de auteurs hoe kosten- en kostprijsinformatie gebruikt moet worden bij het nemen van beleidsbeslissingen. In dit deel wordt dieper ingegaan op de problematiek van de relevante kosten en opbrengsten bij beslissingen rond opstart, orderaanvaarding, make-or-buy, investeringen.
Deel 4 behandelt de strategische kosten- en winstgevendheidsanalyse. De belangrijkste technieken zijn: activity-based costing (ABC) en het recent ontwikkelde time-driven activity-based costing (TDABC).
Bedrijven die geconfronteerd worden met een sterke prijsdruk in de markt moeten niet alleen een nauwkeurig en gedetailleerd inzicht hebben in de kostprijzen, ze moeten ook heel wat inspanningen leveren om deze kosten voortdurend te drukken. In deel 5 wordt daarom de overstap gemaakt van kostencalculatie naar kostenbeheersing. Nadat de afwijkingen tussen werkelijke kosten en standaardkosten in kaart zijn gebracht door verschillenanalyse, kunnen kaizen costing en activity-based management worden gebruikt om de kosten van bestaande producten te beheersen. De kosten van toekomstige producten beheersen kan via technieken als design to cost en target costing.

Achteraan in het boek zijn de opgaven van oefeningen opgenomen die de lezer kunnen ondersteunen bij het instuderen van de materie.
Dit boek is een onmisbaar en handig werkinstrument voor managers die een beter inzicht wensen te krijgen in de manier waarop zij hun kosten en winsten kunnen bepalen, met als doel betere en juistere beleidsbeslissingen te nemen.

Inhoudsopgave

Deel 1. Basisbegrippen van kostprijscalculatie

Hoofdstuk 1. De techniek van kostprijscalculatie (p. 1)

Hoofdstuk 2. Specifieke waarderingsproblemen (p. 29)

Deel 2. Geavanceerde technieken van kostprijscalculatie

Hoofdstuk 3. Activity-based costing (p. 39)

Hoofdstuk 4. Time-driven activity-based costing (p. 57)

Deel 3. Historische kostprijscalculatie en resultaatbepaling

Hoofdstuk 5. De kostenplaatsmethode (p. 81)

Hoofdstuk 5. De kostenplaatsmethode (p. 83)

Hoofdstuk 6. Kostprijscalculatie en resultaatbepaling bij massaproductie (p. 101)

Hoofdstuk 7. Ordercalculatie: kostprijscalculatie en resultaatbepaling bij productie op order (p. 119)

Hoofdstuk 8. Gemeenschappelijke producten, bijproducten, uitval en afval (p. 133)

Hoofdstuk 9. Full costing versus direct costing (p. 153)

Deel 4. Het gebruik van kosteninformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen

Hoofdstuk 10. Belangrijke begrippen bij beslissingcalculaties (p. 161)

Hoofdstuk 11. Break-evenanalyse (p. 171)

Hoofdstuk 12. Speciale orders met lage verkoopprijs (p. 187)

Hoofdstuk 13. De 'make-or-buy'-beslissing (p. 199)

Hoofdstuk 14. De verkoopprijsbeslissing (p. 209)

Hoofdstuk 15. De productmixbeslissing en de theory of constraints (p. 227)

Hoofdstuk 16. De investeringsbeslissing (p. 245)

Deel 5. Kostenbeheersing

Hoofdstuk 17. Kostenbeheersing door middel van verschillenanalyse (p. 269)

Hoofdstuk 18. Kostenbeheersing door middel van kaizen costing en activity-based management (p. 295)

Hoofdstuk 19. Kostenbeheersing van nieuwe producten door middel van target costing (p. 309)

Bijlage (p. 331)

Literatuur (p. 337)

Oefeningen (p. 341)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 1. De techniek van kostprijscalculatie (p. 1)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
7.09 MB
Bestelformulier oplossingenboek
176.18 kB