Handboek boekhouden IFRS

Dit handboek behandelt op een grondige wijze de verschillende IFRS-standaarden en tracht deze specifiek te kaderen vanuit een Belgische toepassingscontext. De lezer is in staat op basis van dit handboek een goed inzicht te krijgen in de IFRS-standaarden en aan de hand van de talrijke toepassingen de theoretische aspecten praktisch in te vullen.
Auteur(s):
Erik De Lembre, Ignace Bogaert
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2017 | xxvi + 548 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400006430


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

In Handboek Boekhouden – IFRS worden de verschillende IFRS-standaarden behandeld vanuit een Belgische toepassingscontext. Het handboek maakt een duidelijk onderscheid tussen de meeste relevante standaarden om een goede basiskennis te verwerven, en daarnaast ook toevoegingen om een meer diepgaande kennis op te bouwen. Hierdoor richt dit handboek zich zowel naar de academische wereld als naar de actieve beroepsbeoefenaar die in aanraking komt met IFRS-rapporteringsaspecten.
Het handboek illustreert de verschillende standaarden met praktijkvoorbeelden uit Belgische jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen. Tevens wordt de aansluiting met het Belgische boekhoudrecht steeds behouden aan de hand van een visuele concordantietabel tussen de relevante geconsolideerde balansrubrieken volgens het Belgische boekhoudrecht en de overeenkomstige IFRS-standaard(en).
Naast de theoretische concepten hebben de auteurs er ook voor geopteerd om ieder hoofdstuk af te sluiten door praktische gevalstudies.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 0. IASB, EFRAG en EU - Een historisch overzicht (p. 1)

Deel 1. Basisprincipes jaarrekening onder IFRS

Hoofdstuk 1. Raamwerk voor de opstelling en presentatie van jaarrekeningen (p. 15)

Hoofdstuk 2. Presentatie van de jaarrekening (IAS 1) (p. 33)

Hoofdstuk 3. Kasstroomoverzicht (IAS 7) (p. 57)

Hoofdstuk 4. Grondslagen voor de financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten (IAS 8) (p. 69)

Hoofdstuk 5. Gebeurtenissen na de verslagperiode (IAS 10) (p. 93)

Hoofdstuk 6. Winst per aandeel (IAS 33) (p. 101)

Hoofdstuk 7. Tussentijdse financiële verslaggeving (IAS 34) (p. 107)

Hoofdstuk 8. Eerste toepassing IFRS (IFRS 1) (p. 123)

Hoofdstuk 9. Operationele segmenten (IFRS 8) (p. 129)

Deel 2. Basiswaarderingsregels

Hoofdstuk 10. Reële waarde (IFRS 13) (p. 139)

Hoofdstuk 11. Bijzondere waardevermindering van activa (IAS 36) (p. 153)

Hoofdstuk 12. Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa (IAS 37) (p. 177)

Hoofdstuk 13. De gevolgen van wisselkoerswijzigingen (IAS 21) (p. 201)

Hoofdstuk 14. Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatie over overheidssteun (IAS 20) (p. 213)

Deel 3. Activa

Hoofdstuk 15. Materiële vaste activa (IAS 16) (p. 219)

Hoofdstuk 16. Leaseovereenkomsten (IAS 17) (p. 241)

Hoofdstuk 17. Immateriële vaste activa (IAS 38) (p. 259)

Hoofdstuk 18. Vastgoedbeleggingen (IAS 40) (p. 283)

Hoofdstuk 19. Biologisch actief/landbouw (IAS 41) en exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen (IFRS 6) (p. 295)

Hoofdstuk 20. Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS 5) (p. 303)

Hoofdstuk 21. Voorraden (IAS 2) en onderhanden projecten in opdracht van derden (IAS 11) (p. 317)

Deel 4. Passiva (en financiële instrumenten binnen de activa)

Hoofdstuk 22. Financiële instrumenten (IAS 32, IAS 39, IFRS 7) (p. 347)

Deel 5. Opbrengsten en kosten

Hoofdstuk 23. Opbrengsten (IAS 18) (p. 385)

Hoofdstuk 24. Personeelsbeloningen (IAS 19) (p. 403)

Hoofdstuk 25. Op aandelen gebaseerde betalingen (IFRS 2) (p. 427)

Hoofdstuk 26. Winstbelastingen (IAS 12) (p. 441)

Deel 6. Bijzondere uitdiepingen

Hoofdstuk 27. Investeren in geassocieerde ondernemingen en joint ventures (IAS 28) (p. 473)

Hoofdstuk 28. Bedrijfscombinaties (IFRS 3) (p. 487)

langen in andere entiteiten (IFRS 12) (p. 509)

Hoofdstuk 30. GEzamenlijke overeenkomsten (IFRS 11) (p. 529)

Hoofdstuk 31. Informatie over verbonden partijen (IAS 24) en informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (IFRS 12) (p. 539)

Bijlage (p. 545)

Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks