Handboek fusies en overnames

Het Handboek fusies en overnames behandelt op een diepgaande en omvattende wijze het complexe geheel aan juridische regels inzake fusies en overnames.
Auteur(s):
Koen Byttebier
Reeks:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
16
boek | verschenen | 1e editie
februari 2012 | xxxii + 1086 blz.

Hardback
€ 260,-


ISBN 9789400002616

Inhoud

Het Handboek fusies en overnames behandelt op een diepgaande en omvattende wijze het complexe geheel aan juridische regels inzake fusies en overnames. Het boek bouwt verder op de eerste editie van 2006, maar werd gevoelig uitgebreid. Ook de talrijke wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen werden nauwgezet geïntegreerd en verwerkt.
In dit handboek is, gezien de enorme omvang van de behandelde materie, geenszins volledigheid nagestreefd, maar is enkel gepoogd om de diverse methodes om een duurzame integratie van of samenwerking tussen ondernemingen mogelijk te maken, op een inleidende en aanschouwelijke wijze in hun juridische context te situeren, de werking ervan toe te lichten en de voor- en nadelen ervan te duiden.
Dit boek is bijgevolg niet alleen een onmisbaar werkinstrument voor eenieder die in aanraking komt met de juridische regels inzake fusies en overnames in de brede zin van het woord (bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en bedrijfsrevisoren), maar het is tevens door zijn inleidende en aanschouwelijke benadering uitermate geschikt voor studenten.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. IN BOEK XI W.VENN. GEREGELDE HERSTRUCTURERINGSMETHODES

Inleiding (p. 29)

Hoofdstuk I. De juridische fusie (p. 35)

Hoofdstuk II. De juridische splitsing (p. 151)

Hoofdstuk III. De ‘partiële’ splitsing (p. 185)

Hoofdstuk IV. De inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak (p. 199)

Hoofdstuk V. Uitzonderingsregelingen (p. 211)

Hoofdstuk VI. Strafbepalingen (p. 213)

DEEL II. METHODES VAN VERTICALE GROEPSVORMING (OVERNAMES)

Hoofdstuk I. (Beknopte) situering (p. 215)

Hoofdstuk II. Omschrijving van de notie ‘(vennootschapsrechtelijke) controle’ (p. 223)

Hoofdstuk III. Theoretische beschouwingen aangaande de op een aan delenoverdracht steunende methodes van controle verwerving (p. 289)

Hoofdstuk IV. Enkele praktische observaties omtrent de onderhandse overdracht van aandelen (ingeval de overgenomen vennootschap een ‘besloten’ karakter heeft ) (p. 341)

Hoofdstuk V. Wordingsgeschiedenis en voornaamste inhoud van de openbare bodsregelgeving (p. 377)

Hoofdstuk VI. Krachtlijnen van de Belgische regels inzake het (vrijwillige) ‘publiek’ of ‘openbaar’ overname(aan)bod op aandelen, of andere effecten (p. 457)

Hoofdstuk VII. Bescherming en verweer in het bijzonder (p. 609)

Hoofdstuk VIII. Krachtlijnen van de vigerende voorschriften inzake de ‘verplichte bodsregel’ (p. 723)

Hoofdstuk IX. Vraagstukken van handhaving van de Wet 1 april 2007 en het OBA-KB 27 april 2007 (p. 783)

Hoofdstuk X. Niet op een aandelenoverdracht steunende methodes van controle-overdracht (p. 827)

DEEL III. METHODES VAN BINATIONALE, HORIZONTALE GROEPSVORMING

Hoofdstuk I. Probleemstelling en situering (p. 841)

Hoofdstuk II. Binationale, horizontale groepsvorming als organisatiemodel voor grensoverschrijdende concentratie of integratie van, of samenwerking tussen, ondernemingen (p. 849)

Hoofdstuk III. Voornaamste redenen van mislukking van een aantal binationale, horizontale groepen (p. 857)

Hoofdstuk IV. Algemene conclusie m.b.t. het fenomeen van de binationale, horizontale groep (p. 873)

DEEL IV. DOOR EUROPA GEÏNITIEERDE METHODES TOT VORMGEVING VAN ONDERNEMINGSSAMENWERKING EN/OF -INTEGRATIE

Hoofdstuk I. Situering (p. 875)

Hoofdstuk II. Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) (p. 881)

Hoofdstuk III. Europese Vennootschap (SE) (p. 895)

Hoofdstuk IV. Grensoverschrijdende fusie (p. 909)

DEEL V. VERDERE (DUURZAME) GEÏNSTITUTIONALISEERDE SAMENWERKINGSVORMEN

Hoofdstuk I. De gemeenschappelijke dochtervennootschap (p. 943)

Hoofdstuk II. Het (Belgisch) economisch samenwerkingsverband (p. 959)

DEEL VI. NIET-GEÏNSTITUTIONALISEERDE OVEREENKOMSTEN VAN (DUURZAME) ONDERNEMINGSSAMENWERKING

Hoofdstuk I. Algemeen (p. 969)

Hoofdstuk II. Agentuur- en distributieovereenkomsten (p. 973)

Hoofdstuk III. Franchising (p. 987)

Hoofdstuk IV. Licentieverlening (p. 997)

Hoofdstuk V. Just in time-systemen (p. 1001)

Hoofdstuk VI. Slotbeschouwingen aangaande de (louter) conventionele samenwerkingstechnieken (p. 1005)

Algemene bibliografie (p. 1007)

Trefwoordenregister (p. 1069)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Algemene bibliografie (p. 1007)
Trefwoordenregister (p. 1069)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Over de reeks

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: