Grondverwerving en onteigening door lokale besturen

Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is een uitstekende leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.

Editor(s):
Robert Palmans, Jan Ghysels, Kris Wauters
Reeks:
CROW
Volume:
7
boek | verschenen | 1e editie
mei 2012 | xiv + 234 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789400002852

Inhoud

Om hun doel van algemeen belang te bereiken, zijn lokale overheden soms verplicht om onroerende goederen van particulieren te verwerven. Dat kan zijn om de straat te verbreden, een rooilijn of een ruimtelijk uitvoeringsplan te realiseren, sociale woningen te bouwen, industrieterreinen aan te leggen enz. Die overheid kan de beoogde en benodigde goederen op een gewone manier aankopen. Maar wanneer dat niet lukt, beschikt ze nog over een uitzonderlijk instrumentarium: de onteigening.
Het onteigeningscontentieux is een behoorlijk ingewikkelde materie met zowel juridische als technische facetten. Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is daarbij een uitstekend hulpmiddel: het is een leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.
Als het bestuur een goed in der minne wil verwerven, zal dat dossier eerst behoorlijk voorbereid moeten worden. Er moet een budget en een schattingsverslag zijn, er moet onderhandeld worden en finaal moet alles in een overeenkomst bekrachtigd en geofficialiseerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt gedetailleerd uiteengezet.
Indien een minnelijke overeenkomst onhaalbaar blijkt, zal men tot onteigening overgaan. Daar gaat een administratieve fase aan vooraf: in het boek wordt uitgelegd welke stappen genomen moeten worden om een onteigeningsmachtiging te verkrijgen. Ook wordt dieper ingegaan op de bijdrage die de aankoopcomités kunnen leveren bij vastgoedtransacties en onteigeningen en op welke wijze het bestuurlijk toezicht wordt uitgeoefend.
Dit boek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW).
Met bijdragen van Elif Can, Alexander De Becker, André De Bruyne, Jef Gabriëls, Jan Ghysels, Robert Palmans, Jeroen Van der Meeren en Kris Wauters. Meer informatie op www.crow.be.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

De onteigeningsmachtiging en de samenstelling van het administratief dossier. Een praktische benadering (p. 1)

Het verkrijgen van onroerende goederen door gemeenten in het Vlaamse Gewest (p. 25)

Jan Ghysels

De aan een onteigening voorafgaande fase (p. 97)

Robert Palmans

De realisatie van de verwervingen en onteigeningen door tussenkomst van de aankoopcomités (p. 151)

De overeenkomst bij minnelijke verwerving (p. 179)

Kris Wauters

Het bestuurlijk toezicht op de verwerving van onroerende goederen (p. 215)

Alexander De Becker

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks