Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II

In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeft en van de contractpartijen af te stemmen. Indien het opstellen van contracten al geen kunst is, is het op zijn minst een specifieke techniek. De reeks beoogt deze techniek aan te leren.
Auteur(s):
Thijs Tanghe
Editor(s):
Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Contractuele clausules
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
juni 2013 | xxiv + 1838 blz.

Hardback
€ 166,60 € 238,-


ISBN 9789400003095


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het opstellen en interpreteren van contracten is maatwerk geworden. In steeds complexere contractuele verhoudingen is het een ware kunst om contracten op de wederzijdse behoeft en van de contractpartijen af te stemmen. Indien het opstellen van contracten al geen kunst is, is het op zijn minst een specifieke techniek. Alle juristen – zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bankjuristen enz. – hebben tijdens hun carrière deze techniek nodig.

Al te vaak steunt de kennis van deze techniek op ervaring en autodidactiek. Bij de vorming van juristen heeft men tot nog toe al te weinig aandacht gehad voor deze bijzondere techniek. De juridisch-technische kennis haalt in een rechtenopleiding vaak de bovenhand op de vaardigheden, en als vaardigheden al aan bod komen, is het vaak eerder het pleiten en argumenteren dan het schrijven van contracten.

De reeks beoogt deze techniek aan te leren, eerder dan de ‘knip-en-p lak’-cultuur die soms opgang maakt aan te moedigen. De reeks biedt daarom geen modelcontracten aan, maar voorbeeldclausules die theoretisch ingebed en gekaderd worden.
Elke clausule wordt op een heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van elke clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. Vervolgens wordt de clausule geduid en uitvoerig toegelicht. De handige checklist ter afronding vormt een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Elk boek in de reeks wordt afgesloten met een lexicon, waarin de clausules worden opgelijst en vertaald naar het Frans, Duits en Engels. Het lexicon laat u toe te zoeken op de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse zoekterm.

Inhoudsopgave

DEEL 1. PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN

Geheimhoudingsclausules (p. 3)

Gentlemen’s agreements (p. 43)

Entire Agreement Clauses (p. 71)

Prioriteitsclausules (p. 115)

Taalclausules (p. 171)

Titelclausules (p. 195)

Due diligence-clausules (p. 217)

Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen (p. 249)

DEEL 2. TOTSTANDKOMING EN BEWIJS

Preambules (p. 311)

Identificatie van partijen (p. 325)

Intuitu personae-clausules (p. 333)

Clausules i.v.m. de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden (p. 359)

Clausules in verband met dwaling (p. 397)

Clausules betreff ende het voorwerp en de oorzaak (p. 471)

Bewijsclausules (p. 493)

DEEL 3. MODALITEITEN VAN DE OVEREENKOMST

Opschortende en uitdovende tijdsbepalingen (p. 533)

Opschortende en ontbindende voorwaarden (p. 573)

Clausules inzake hoofdelijkheid en ondeelbaarheid (p. 597)

Clausules in verband met de overdraagbaarheid van schuldvorderingen (p. 623)

Factoringclausules (p. 665)

Clausules tot overdracht van schulden (p. 729)

Clausules tot overdracht van overeenkomst (p. 767)

Derdenbedingen (p. 831)

Concurrentieclausules (p. 871)

DEEL 4. NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Ingebrekestellingsclausules (p. 997)

ENAC-clausules of opschortingsclausules (p. 1035)

Compensatieclausules (p. 1143)

Overmachts-, imprevisie- en hardship-clausules (p. 1191)

Material adverse change-clausules (MAC) (p. 1255)

Exoneratieclausules (p. 1321)

Clausules in verband met de (niet-)nakoming van de overeenkomst (p. 1367)

Schadebedingen (p. 1393)

Interestbedingen (p. 1427)

Clausules tot afstand van verhaal in de brandpolis en de huurovereenkomst (p. 1461)

DEEL 5. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Verlengings- en vernieuwingsclausules (p. 1495)

Eenzijdige opzeggingsbedingen (p. 1529)

Ontbindingsclausules (p. 1557)

Nietigheidsclausules (p. 1577)

Restitutieclausules (p. 1591)

Verjaringsclausules (p. 1605)

DEEL 6. GESCHILLENBESLECHTING

Bemiddelingsbedingen (p. 1631)

Governance-clausules (p. 1649)

Arbitragebedingen (p. 1671)

Forumkeuzebeding (p. 1697)

Rechtskeuzebeding (p. 1739)

Keuze van woonplaats naar internationaal recht (p. 1787)

Keuze van woonplaats naar intern recht (p. 1801)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Over de reeks

Contractuele clausules

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks