Geheimen in het recht

In dit verslagboek wordt getracht de best bewaarde geheimen in het recht voor u te ontrafelen, gaande van de parlementaire toegang tot informatie van de uitvoerende macht tot het bankgeheim bij de zoektocht naar financiële informatie tijdens de gerechtelijke vereffeningsprocedure.

Editor(s):
Charlotte Declerck, Petra Foubert, Anne Ooms
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2011 | xviii + 280 blz.

Paperback
€ 52,50 € 75,-


ISBN 9789400002456

Inhoud

Met dit verslagboek viert de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt de uitreiking van de eerste bachelordiploma’s rechten aan de Universiteit Hasselt.
In dit verslagboek wordt getracht de best bewaarde geheimen in het recht voor u te ontrafelen. Toon Moonen onderzoekt de parlementaire toegang tot informatie van de uitvoerende macht in het kader van de controletaak op federaal en Vlaams niveau. Anne Ooms en Anja Wijnants gaan nader in op de vraag hoe ver de verplichting tot geheimhouding van de magistratuur reikt. Johan Ackaert en Ellen Olislaghers gaan op zoek naar het geheim bij lokale coalitievorming en staan hierbij in het bijzonder stil bij het verloop van het informele proces rond de vorming van een bestuursmeerderheid. Elsbeth Loncke gaat na over welke mogelijkheden de burger beschikt om de overheid ertoe te verplichten haar vergelijkingspunten mee te delen in de onderhandelingsfase voorafgaand aan onteigening. Kathleen Mertens analyseert samen met Marianne Hoppenbrouwers en Bernard Vanheusden de noodplanning en de informatieverstrekking bij het voltrekken van een kernramp in België en de Verenigde Staten. Tom De Gendt onderzoekt in welke mate de verschillende ziekenhuisactoren al dan niet gehouden zijn tot een geheimhoudingsplicht. Sammy De Ridder onderwerpt het KB van 24 mei 2011 inzake de procedureregeling voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot vertrouwelijke stukken aan een kritische analyse. Christophe Baekeland bestudeert de interferentie tussen de War on Terror en het journalistiek bronnengeheim. Anne Mie Draye belicht de informatieverstrekking en geheimhouding omtrent (potentiële) archeologische vindplaatsen, geïnventariseerde en beschermde archeologische monumenten en zones. Petra Foubert en Bert Croimans bestuderen de huidige loonkloof tussen mannen en vrouwen en pleiten voor een grotere transparantie van looninformatie. Nan Torfs beantwoordt de vraag in welke mate derden gerechtigd zijn op informatie inzake individuele beleggingsverzekeringen. Charlotte Declerck onderzoekt de draagwijdte van het recht op briefgeheim tussen echtgenoten en spitst dit toe op de vraag in welke mate een echtgenoot vertrouwelijke briefwisseling van de andere echtgenoot met een derde kan aanwenden in het kader van een echtscheidingsprocedure of een procedure voorlopige maatregelen. Stefan Vangoetsenhoven en Veerle Allaerts zoeken ten slotte naar het antwoord op de vraag of een partij die op zoek is naar financiële informatie tijdens de gerechtelijke vereffeningsprocedure zich beperkt weet door een eventueel bankgeheim en in dergelijk geval over andere mogelijkheden tot informatieverschaffing beschikt. Alexander De Becker maakt ten slotte een synthese van de best bewaarde geheimen in het recht.
Met bijdragen van Johan Ackaert, Veerle Allaerts, Christophe Baekeland, Bert Croimans, Alexander De Becker, Charlotte Declerck, Tom De Gendt, Sammy De Ridder, Anne Mie Draye, Petra Foubert, Marianne Hoppenbrouwers, Elsbeth Loncke, Kathleen Mertens, Toon Moonen, Ellen Olislagers, Anne Ooms, Nan Torfs, Stefan Vangoetsenhoven, Bernard Vanheusden en Anja Wijnants

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: