Echtscheiding, voorlopige maatregelen en onderhoudsgelden in de familierechtbank

In dit boek worden de belangrijkste hervormingen geanalyseerd die doorgevoerd werden door de wet van 30 juli 2013 tot invoering van een familie- en jeugdrechtbank waarbij alle bevoegdheden inzake familierecht overgeheveld werden naar de binnen de rechtbanken van eerste aanleg opgerichte familierechtbanken.
Editor(s):
Patrick Senaeve
boek | verschenen | 1e editie
juli 2015 | xiii + 234 blz.

Paperback
€ 86,-


ISBN 9789400006171

Inhoud

In dit boek worden de belangrijkste hervormingen geanalyseerd die doorgevoerd werden door de wet van 30 juli 2013 tot invoering van een familie- en jeugdrechtbank, waarbij alle bevoegdheden inzake familierecht overgeheveld werden naar de binnen de rechtbanken van eerste aanleg opgerichte familierechtbanken. Deze hergroepering van de bevoegdheden heeft gezorgd voor een aanpassing van de procedureregels in zaken van familierecht en heeft ook een weerslag gehad op sommige materieelrechtelijke bepalingen.

Allereerst wordt het onderhoudsgeld tussen echtgenoten voor de familierechtbank behandeld: het in aanmerking nemen van partnergeweld en van andere fouten, de verhouding tussen de voorlopige maatregelen-rechter en de echtscheidingsrechter, en de begroting van het onderhoudsgeld. Vervolgens wordt de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de hoven van beroep inzake de onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting geanalyseerd. Een volgende bijdrage behandelt de territoriale bevoegdheid van en de rechtspleging voor de familierechtbank: de persoonlijke verschijning, de spoedeisende procedures, de blijvende saisine, het familiedossier, de promotie van alternatieve geschillenbeslechting en het hervormde hoorrecht van minderjarigen. Daarna wordt ingegaan op de gewijzigde regeling van de voorlopige maatregelen voor de familierechtbank, waarbij o.m. aandacht besteed wordt aan de rechtsgrond voor de inhoud van de voorlopige maatregelen en aan de geldigheidsduur van de voorlopige maatregelen. In een laatste bijdrage worden de wijzigingen die door de wet op de familie- en jeugdrechtbank werden aangebracht in de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming behandeld, alsook de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake echtscheiding door onderlinge toestemming en de fiscale aspecten die een rol spelen bij het in onverdeeldheid blijven van een onroerend goed.

Dit boek vormt een grondig naslagwerk voor magistraten, griffiers, advocaten, notarissen en bemiddelaars die betrokken zijn bij procedures voor de familierechtbank.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. HET ONDERHOUDSGELD TUSSEN ECHTGENOTEN VOOR DE FAMILIERECHTBANK

DEEL II. DE ONDERHOUDSUITKERING NA ECHTSCHEIDING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING

DEEL III. DE BEVOEGDHEID VAN EN DE RECHTSPLEGING VOOR DE FAMILIERECHTBANK

DEEL IV. DE VOORLOPIGE MAATREGELEN VOOR DE FAMILIERECHTBANK

DEEL V. DE ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING NA DE WET OP DE FAMILIERECHTBANK