Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie

21 Oktober 2021
Brussel
€ 226,75 (incl. BTW)

Het Hof van Cassatie interpreteert niet alleen wetsbepalingen maar creëert ook rechtsregels. Het belang van die rechtsvormende taak is de afgelopen decennia sterk toegenomen, onder andere door een verhoogde wetgevende activiteit en de belangrijke positie van het Hof in onze meerlagige rechtsorde. De cassatierechter is echter werkzaam binnen een procedureel kader dat het belang van rechtsvorming onvoldoende lijkt te onderkennen. Zo is het niet uitzonderlijk dat belangrijke rechtsvragen pas na enkele jaren een antwoord krijgen van de cassatierechter.

Deze studienamiddag wil enkele mogelijke hervormingspistes verkennen die kunnen bijdragen tot een meer doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie. Twee vragen staan hierbij centraal:

- Sterft de cassatie in het belang van de wet een stille dood of heeft deze rechtsfiguur nood aan een renaissance?
- Is een veralgemeende mogelijkheid om prejudiciële vragen te stellen aan de cassatierechter een nuttige legal transplant of een overbodige legal irritant?

Een deskundig panel zal op deze studienamiddag de nood aan een aggiornamento van de cassatieprocedure vanuit verschillende invalshoeken benaderen en bediscussiëren.

Rechtsvorming door het Hof van Cassatie is een breed en belangrijk onderwerp dat elke jurist aanbelangt. Tijdens deze opleiding wordt dit onderwerp vanuit twee specifieke invalshoeken de lege ferenda benaderd. De brede schare sprekers staat garant voor een diepgaande en veelzijdige discussie, met ruimte voor interactie met het publiek.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Paul Dauw, raadsheer in het hof van Beroep te Gent
Ria Mortier, eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
Matthias Van Der Haegen, universitair docent Universiteit Maastricht en gastprofessor aan de UGent.
Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar (UGent).
Ivan Verougstraete, ere-voorzitter van het Hof van Cassatie
Bart Wylleman, raadsheer in het Hof van Cassatie


Doelgroep

Advocaten, magistraten en academici

Programma

13u30 ontvangst van de deelnemers

14u00 Opening
door Ivan Verougstraete

14u10 Inleiding Rechtsvorming door het Hof van Cassatie
door Matthias Van Der Haegen

Deel I: cassatie in het belang van de wet: stille dood of nood aan renaissance?
14u30 huidige toestand & voorstel tot hervorming – Matthias Van Der Haegen

14u45 kijk van een cassatieraadsheer
14u55 kijk van een parketmagistraat
15u05 kijk van een feitenrechter
15u15 kijk van een cassatieadvocaat
15u25 debat en vragen uit het publiek

15u45 koffiepauze

Deel II: prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Cassatie: nuttige legal transplant of overbodige legal irritant?
16u15 huidige toestand, mening van feitenrechters & voorstel tot hervorming – Matthias Van Der Haegen
16u35 kijk van een cassatieraadsheer
16u45 kijk van een parketmagistraat
16u55 kijk van een feitenrechter
17u05 kijk van een cassatieadvocaat
17u15 debat en vragen uit het publiek

17u35 Slot
door Ivan Verougstraete

17u45 Afsluitende receptie

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Gewijzigde datum naar aanleiding van COVID-19!

Donderdag 21 oktober 2021
Cercle Lorraine
Poelaertplein 6
1000 Brussel


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek

PRIJS

€ 195 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjesbuffet, koffiepauze, receptie en het boek Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel t.w.v. 110 euro, hetgeen u ontvangt op de studiedag zelf.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel


Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht. Zijn beslissingen fungeren als een lichtbaken waarop rechtspraktizijnen navigeren in het rechtsverkeer. Het Hof interpreteert echter niet alleen wetsbepalingen, het creëert ook zelf nieuwe rechtsregels.

De moderne geschiedenis van het cassatiehof begon in de periode van de Franse Revolutie, een tijdvak gekenmerkt door wantrouwen in rechters en een geloof in de volmaaktheid van de wet. Die ontstaansgeschiedenis liet haar sporen na in de traditionele motiveringsstijl en werkwijze van het hedendaagse Hof van Cassatie. In onze samenleving is rechterlijke rechtscreatie evenwel een onmisbare bron van juridische evolutie en vernieuwing geworden. De werkmethoden van het Hof lijken daarom niet langer vold...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

21 Oktober 2021 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00