Discriminatie en verzekering

Dit boek biedt een toetsingsschema aan waarmee men de overeenstemming kan beoordelen van het differentiatiebeleid van de verzekeraar met het verbod van discriminatie in horizontale relaties. Daartoe maakt de auteur een grondige analyse van de Europese en nationale rechtsregels.
Auteur(s):
Yves Thiery
boek | verschenen | 1e editie
februari 2011 | xxxiv + 758 blz.

Hardback
€ 195,-


ISBN 9789400001428

Inhoud

De toepassing van het juridisch gelijkheidsbeginsel in het domein van de contractuele verhoudingen kan op geen treffender wijze worden geïllustreerd dan in de relatie tussen de verzekeraar en de (kandidaat-) verzekerde. Het gelijkheidsbeginsel veruitwendigt zich in een verbod van ongelijke behandeling. Het verzekeringsbedrijf is echter in essentie gebaseerd op de onderscheiden behandeling van verschillende risico’s. Verzekeringsrelaties vormen dan ook het gebied bij uitstek om de werkingsgrenzen na te gaan van het antidiscriminatierecht in het economisch verkeer.
Dit boek biedt een toetsingsschema aan dat kan worden aangewend om de overeenstemming te beoordelen van het differentiatiebeleid van de verzekeraar met het verbod van discriminatie in horizontale relaties. Daartoe maakt de auteur een grondige analyse van de Europese en nationale rechtsregels. Voor bestaande interpretatieproblemen binnen het Europees-nationale kader haalt hij uitgebreid inspiratie uit buitenlandse rechtsstelsels zoals die van Canada, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Doorheen zijn analyse gaat hij na waarop in de economische realiteit van verzekeringsrelaties, invulling wordt gegeven aan de begrippen solidariteit, gelijkheid en onderscheid. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de manier waarop argumenten van economische efficiëntie een rol kunnen spelen in de beoordeling van de causale relatie tussen discriminatiegronden en benadeling, de vergelijkbaarheid met relevante referentiepersonen, de rechtvaardiging van zowel directe als indirecte discriminatie en de verplichting tot redelijke aanpassingen.
Dit boek richt zich zowel tot verzekeringspractici die zich geconfronteerd weten met de gevoelige relatie tussen verzekeringssegmentatie en het verbod van discriminatie als tot eenieder die een beter inzicht wenst in de toepassingsproblemen van het juridisch gelijkheidsbeginsel in de economische omgeving.

“Een gedetailleerd trefwoordregister maakt een einde aan dit totaal geslaagde werk dat het werkelijke woordenboek wordt voor deze zeer gevoelige materie van discriminatie en verzekering. Proficiat!”
René van Gompel in Tijdschrift voor Verzekeringen, nr 375, juni 2011.
“De praktische inslag van de door de auteur uitgewerkte uniforme rechtvaardigingssysteem, maakt het boek niet alleen tot basis voor een kritische reflectie door de wetgever(s) en academici, maar evenzeer tot een handig werkinstrument voor elke rechtspracticus”.
Daily Wuyts in RW, jrg. 75 nr. 38

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Yves Thiery

Ook interessant voor u: