De wet voorbij

Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap aan de gevierde en een hulde aan deze schitterende jurist zijn.
Editor(s):
Filiep Deruyck, Marc De Swaef, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten
boek | verschenen | 1e editie
september 2010 | xxix + 644 blz.

Hardback
€ 115,50 € 165,-


ISBN 9789400000803

Inhoud

Einde 2009, bij zijn 70ste verjaardag, nam Luc Huybrechts afscheid van het Hof van Cassatie. Dat betekent voor Raadsheer Huybrechts het einde van een decennialange gerechtelijke loopbaan. Gedurende die loopbaan heeft hij zich met digniteit en grenzeloze inzet gekweten van de kerntaken van de magistraat.
Doorheen zijn rijke carrière in de magistratuur – zowel staande als zittende magistratuur – heeft Luc Huybrechts een heel brede visie kunnen ontwikkelen op de toepassing van het strafrecht en het strafprocesrecht. Door zijn jarenlange ervaring in het Hof van Cassatie heeft hij bovendien in een periode die beslissend is voor de toekomst van het strafrecht en het strafprocesrecht in België, kunnen meebouwen aan de uitwerking van een rechtspraak die, zoals hoger vermeld, ernaar streeft de toepassing van de abstracte wet op een concrete casus mogelijk te maken door middel van een interpretatie die zowel de wil van de wetgever als de noodzaak tot interpretatie op het terrein respecteert.
Er is evenwel meer.
Rechtspraak kan niet behoorlijk functioneren zonder een degelijke doctrine. In deze zin dient te worden gesteld dat de magistratuur en de academische wereld elkaar noodzakelijk aanvullen. Ook hier heeft raadsheer Huybrechts zich niet onbetuigd gelaten.
Zijn academische loopbaan en zijn academische interesse maken van hem een bezield en een bezielend observator van de rechtswereld. De inzichten van Luc Huybrechts zijn steevast verrijkend en vernieuwend.
Ook bij de oprichting van Nullum Crimen, dat ondertussen aan zijn vijfde jaargang toe is, heeft Luc Huybrechts een beslissende en bezielende rol gespeeld.
De redactieleden van Nullum Crimen vonden het dan ook passend om, naar Duitse traditie, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Luc Huybrechts hem een huldeboek aan te bieden.
Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap aan de gevierde en een hulde aan deze schitterende jurist zijn.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

De nietigheid van de huiszoeking prima en secunda facie (p. 1)

Europeanisering van het strafrecht en de steun van de bevolking (p. 21)

Het fiscale wacht niet meer op Godot (p. 35)

Cassation et renvoi préjudiciel : nul ne peut servir deux maîtres (p. 49)

De niet-toerekeningsvatbaarheid sluit niet noodzakelijkerwijze het opzet uit (p. 65)

Alain De Nauw

Enkele problemen rond het deskundigenonderzoek in financiële strafzaken (p. 77)

Bart De Smet

Het gezag van gewijsde van beslissingen van de onderzoeksgerechten: oude wijn in nieuwe zakken? (p. 95)

Marc De Swaef

Tuchtrecht versus gemeen recht. Enkele bedenkingen over de modernisering van het medische tuchtprocesrecht (p. 111)

Over de correctionalisering van misdaden: pleidooi voor ‘intelligent design’ (p. 123)

Filiep Deruyck

Multiculturele rechtspraak: laveren tussen Scylla en Charybdis (p. 141)

Eric Dirix

Utopiaans cassatieberoep in strafzaken (p. 149)

Gevraagd: duidelijkheid voor de politie. Vijf samenhangende stellingen over de legaliteit van politioneel optreden en het bewaren ervan vanuit de Antigoonrechtspraak (p. 155)

De criminalisatie van kapitein en scheepsbemanning in geval van olieverontreiniging: een brug te ver? Een mogelijk conflict tussen het Zeerechtverdrag, MARPOL en de Europese Richtlijn 2005/35/EC (p. 181)

Marc Huybrechts

De wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij, een minder bekend recht? (p. 207)

Jean-François Leclercq

De onvermijdelijke evolutie van het strafprocesrecht (p. 221)

Tuchtrecht voor magistraten en EVRM (p. 259)

“Sire, er zijn geen onderzoeksrechters meer”. De toekomst van het gerechtelijk onderzoek: Frankrijk als inspiratiebron? (p. 273)

Rechtsbijstand voor de (aangehouden) verdachte (p. 285)

Ceci n’est pas une peine… Over de vraag hoe lang het hybride Belgische sanctiebegrip nog overeind kan blijven? (p. 319)

Joëlle Rozie

Het grievenstelsel in strafzaken (p. 337)

Michel Rozie

Het vennootschapsberoeps verbod: van bot en blind naar scherp en bedachtzaam? (p. 341)

Een transparant en onpartijdig rechter (p. 359)

Het Europees aanhoudingsbevel en het wederzijdse vertrouwen (p. 379)

Guy Stessens

Het Hof van Cassatie en de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden: Though this be madness, yet there is a method in it (p. 399)

Enkele bedenkingen over de alleenzetelende rechter in strafzaken (p. 415)

Philip Traest

De visitatiebevoegdheid in het sociaal strafrecht (p. 429)

Dirk Van Daele

Kan een bewijsmiddel een vast gelegde bewijswaarde hebben? Een onderzoek naar een Belgische toepassing van judicial notice of adjudicated facts (p. 447)

Christine Van den Wyngaert

Over de vaagheid en de onvatbaarheid van het strafrecht (p. 467)

Après l’arrêt Salduz, quelles perspectives de réforme ? (p. 475)

Douanerechtelijk transigeren (p. 495)

Eric Van Dooren

Holsters op maat voor de bestraffing van ondernemingen? Eerst goed mikken, dan pas schieten (p. 511)

Silvia Van Dyck

Het recht van verdediging: de verdediging van het onrecht? Over onrechtmatig verkregen bewijs, nietigheden en sancties in het strafproces (p. 537)

De fiscale administratie als burgerlijke partij voor de strafgerechten: een poging tot synthese (p. 573)

Filip Van Volsem

De grensoverschrijdende en jury-ondermijnende impact van Taxquet/België (p. 597)

Raf Verstraeten

Het Hof van Cassatie en de distributieve toepassing van artikel 2 Sw. naar aanleiding van een arrest van 19 mei 2009 (p. 619)

Patrick Waeterinckx

Lijst der voorintekenaars (p. 637)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Lijst der voorintekenaars (p. 637)

Ook interessant voor u: