De rechtsbescherming van partijen in privaatrechtelijke handelsarbitrage

Men vraagt soms hoe het staat met de rechtsbescherming van partijen in een arbitrage en of dit wel dezelfde waarborgen biedt als een procedure voor de overheidsrechter. Herman Verbist geeft in dit werk en op basis van jarenlang onderzoek een antwoord op deze vraag.
Auteur(s):
Herman Verbist
boek | verschenen | 1e editie
november 2011 | 196 blz.

Hardback
€ 65,-


ISBN 9789400002500

Inhoud

De vrijwillige arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij partijen overeenkomen om hun geschillen niet te laten beslechten door de overheidsrechter maar door een scheidsgerecht dat zij zelf kunnen aanstellen en volgens procedureregels die zij in grote mate zelf kunnen bepalen. Aangezien privaatrechtelijke arbitrages niet in publieke ruimtes plaatsvinden, is er doorgaans weinig of niets bekend over het verloop ervan. Overheidsrechtbanken wordt soms gevraagd om een controle uit te oefenen, bv. om te beslissen over de wraking van een arbiter, over de arbitreerbaarheid van een geschil, of de uitvoerbaarheid of de mogelijke vernietiging van een arbitrale uitspraak.
Men vraagt soms hoe het staat met de rechtsbescherming van partijen in een arbitrage en of dit wel dezelfde waarborgen biedt als een procedure voor de overheidsrechter. Herman Verbist geeft in dit werk en op basis van jarenlang onderzoek een antwoord op deze vraag. Zijn onderzoek is gestoeld op zijn ervaring zowel als juridisch adviseur binnen een internationale arbitrage-instelling (ICC te Parijs) maar ook als advocaat en arbiter. De auteur deed onderzoek naar de rol van de overheidsrechtbanken inzake arbitrage in België via de griffies van alle rechtbanken van eerste aanleg. Tevens hield hij de vinger aan de pols van de gebruikers van arbitrage via enquêtes, die enerzijds op Belgisch vlak werden georganiseerd bij bedrijfsjuristen maar anderzijds ook op internationaal vlak bij bedrijfsjuristen, advocaten en arbiters. Bovendien onderzocht hij de internationale verdragen zowel inzake arbitrage als inzake mensenrechten evenals de internationale arbitrale rechtspraak en rechtsleer en definieert hij op die basis de standaarden die gehanteerd worden om de rechtsbescherming in de privaatrechtelijke handelsarbitrage te waarborgen. Ten slotte vindt de lezer in dit originele boek ook hoe de rechtsbescherming benaderd wordt bij bemiddeling als alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.