De opzegging van overeenkomsten

Dit opus magnum biedt de lezer een algemene theorie over de (eenzijdige) opzegging van contracten en wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op tal van vragen die de opzegging van overeenkomsten betreft.

Auteur(s):
Flavie Vermander
boek | verschenen | 1e editie
juli 2014 | xlvi + 1060 blz.

Hardback
€ 136,50 € 195,-


ISBN 9789050958851

Inhoud

Dit echte opus magnum biedt de lezer een algemene theorie over de (eenzijdige) opzegging van contracten. Een algemeen verbintenisrechtelijk leerstuk ter zake – dat kan gelden voor alle contracten waarvoor er geen bijzondere wettelijke opzeggingsregels bestaan – bestond immers nog niet in het Belgische recht. Dit omvangrijke boek biedt wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op tal van vragen die de opzegging van overeenkomsten betreffen.

De auteur bouwt haar theorie rondom vier grote onderzoeksvragen. Zij onderzoekt welke de verbintenisrechtelijke kwalificaties zijn die met de opzegging in verband kunnen worden gebracht, welke de opzeggingsgronden zijn en welke de uitoefeningsvoorwaarden zijn. Ten slotte – als sluitstuk van de algemene theorie – gaat zij na wat de rechterlijke controlemogelijkheden zijn en de mogelijke remedies ingeval de rechter vaststelt dat er iets schort met de opzegging.

Dit uiterst vlot leesbare werk is verplichte lectuur voor advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten en iedereen die een vraag heeft over het opzeggen van contracten. Het is dan ook het onmisbare standaardwerk voor dit belangrijke deel van ons verbintenissenrecht.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Flavie Vermander

BOEKDEEL I. DE OPZEGGING ALS EENZIJDIGE RECHTSHANDELING TOT BEËINDIGING VAN EEN BESTAANDE RECHTSBAND

DEEL I. VOORLOPIGE BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TERMINOLOGISCH PROBLEEM (p. 15)

DEEL II. DE OPZEGGING VAN WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN: EEN WERKDEFINITIE (p. 33)

DEEL III. DE AFBAKENING VAN DE FIGUUR VAN OPZEGGING TEN AANZIEN VAN ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN (p. 39)

BOEKDEEL II. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN WETTELIJKE OPZEGGRONDEN IN BIJZONDERE WETGEVING

DEEL I. DE OPZEGGING VAN DE LASTGEVINGSOVEREENKOMST (p. 85)

DEEL II. DE OPZEGGING VAN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (p. 145)

DEEL III. DE OPZEGGING VAN DE VERKOOP CON CES SIE OVEREEN KOMST (WET VAN 27 JULI 1961) (p. 193)

DEEL IV. DE OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (p. 243)

DEEL V. DE OPZEGGING VAN DE HUUROVEREENKOMST (p. 267)

BOEKDEEL III. ALGEMENE THEORIE VAN DE OPZEGGING

DEEL I. HET VERBINTENISRECHTELIJKE KADER (p. 289)

DEEL II. WETTELIJKE GRONDSLAG VAN OPZEGGING EN TOEPASSINGSGEBIED (p. 371)

DEEL III. DE GRONDEN VAN OPZEGGING (p. 455)

DEEL IV. DE UITOEFENING VAN DE OPZEGBEVOEGDHEID EN HAAR GEVOLGEN (p. 535)

BOEKDEEL IV. DE RECHTERLIJKE CONTROLE BIJ OPZEGGING EN DE SANCTIEMOGELIJKHEDEN

DEEL I. EEN PROCESRECHTELIJKE SCHETS VAN DE KORTGEDINGPROCEDURE (p. 807)

DEEL II. DE RECHTERLIJKE CONTROLE MOGELIJKHEDEN BIJ OPZEGGING (p. 843)

DEEL III. DE RECHTERLIJKE REMEDIES BIJ OPZEGGING (p. 871)

Trefwoordenregister (p. 1055)

Flavie Vermander

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Flavie Vermander
Inleiding (p. 1)
Flavie Vermander
Trefwoordenregister (p. 1055)
Flavie Vermander