De onteigeningsprocedure

Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden.Editor(s):
Jan Ghysels, Robert Palmans, Aloïs Van Oevelen
Reeks:
CROW
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
april 2007 | xvii + 286 blz.

Paperback
€ 90,-


ISBN 9789050956604

Inhoud

Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden. Dit werk sluit dan ook naadloos aan op het vorige CROW-boek, Onteigeningen De voorafgaande fase.
De gerechtelijke fase houdt in dat de juiste procedure toegepast moet worden, wat ook de wettelijke basis is waarop de onteigening doorgevoerd wordt: de gewone rechtspleging op basis van de Wet van 17 april 1835 of de dringende procedure op basis van de Wetten van 10 mei 1926 en 26 juli 1962.
Aangezien de onteigende zich in een ongelijke positie bevindt ten opzichte van de onteigenende overheid, is het belangrijk dat de rechtsbescherming degelijk is uitgebouwd. Dit boek vangt dan ook aan met een grondig overzicht van de rechtsbescherming die wordt geboden door het Arbitragehof, de Raad van State en de burgerlijke rechter. Ook wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de gemene procedureregels van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op onteigeningsprocedures.
Vervolgens worden de toepassingsvoorwaarden en het verloop van de ‘gewone’ onteigeningsprocedure, de ‘spoedprocedure’ en de ‘procedure bij hoogdringende omstandigheden’ besproken. Ook het deskundigenonderzoek inzake onteigeningen komt uitgebreid aan bod, evenals de belangrijkste problemen m.b.t. de herzieningsprocedure. Met een grondige analyse van het recht van wederoverdracht ingeval de onteigenende overheid de onteigende goederen niet gebruikt voor het doel waarvoor ze werden onteigend, wordt dit referentiewerk afgerond.
Het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) heeft tot doel de onteigeningsthematiek op een gestructureerde wijze te benaderen.
Dit boek is het tweede volume in een reeks van monografieën en verslagboeken die het onteigeningsgegeven grondig en objectief benaderen. De auteurs komen uit alle betrokken hoeken: overheden, juristen en deskundigen. Ze zijn stuk voor stuk erg beslagen in de materie en zetten op beschouwelijke en begrijpbare wijze hun visie desbetreffend uiteen.
Meer info over CROW: www.crow.be - www.onteigeningen.be.
Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

DE RECHTSBESCHERMING DOOR HET ARBITRAGEHOF EN DE RAAD VAN STATE IN HET ONTEIGENINGSCONTENTIEUX (p. 1)

ONTEIGENINGSPROCEDURES EN HET GERECHTELIJK WETBOEK (p. 29)

Jean Laenens, Dirk Scheers

DE GEWONE ONTEIGENINGSPROCEDURE VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG (p. 41)

Dirk Scheers

DE GEWONE ONTEIGENINGSPROCEDURE VAN DE WET VAN 17 APRIL 1835 (p. 63)

Jan Ghysels

BIJZONDER PROCESRECHT INZAKE DE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE (p. 117)

Stijn Verbist

HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN ONTEIGENING (p. 137)

Piet Taelman

DE HERZIENINGSPROCEDURE (p. 189)

HET RECHT VAN WEDERAFSTAND (p. 227)

ALGEMENE CONCLUSIES (p. 281)

Aloïs Van Oevelen

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: