De naam

In dit boek wordt onderzocht of het huidige Belgische naamrecht met betrekking tot de verkrijging van de familienaam en de voornaam in overeenstemming is met de grondrechten, waarbij op exhaustieve wijze de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof wordt geanalyseerd en nieuwe inzichten worden verschaft.
Auteur(s):
Anne-Sophie Versweyvelt
boek | verschenen | 1e editie
december 2014 | x + 196 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400005570

Inhoud

De naam is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van de persoon. Door de voornaam is het individu in staat zich te onderscheiden van personen van dezelfde of gelijknamige familie(s). De keuze van de ouders voor een welbepaalde voornaam voor hun kind is een persoonlijke en emotionele aangelegenheid. De familienaam wordt aangewend ter identificatie van het individu in de samenleving en drukt tevens de band uit van de persoon met zijn familie. Vermits de familienaam naar Belgisch recht de uitdrukking is van een welbepaalde afstammingsband, heeft het huwelijk in beginsel geen invloed op de familienaam van echtgenoten. In het Belgische naamrecht werd eeuwenlang het principe van het patronymicum gehanteerd. De keuze voor een dergelijke patrilineaire naamstoekenning werd in een traditionele samenleving als een onmiskenbare evidentie beschouwd, maar door de wet van 8 mei 2014 werd dit principe verlaten. Het patronymicum werd vervangen door een stelsel waarin de keuzevrijheid van de ouders voor de toekenning van de familienaam aan het kind centraal staat.

In dit boek wordt onderzocht of het huidige Belgische naamrecht met betrekking tot de verkrijging van de familienaam en de voornaam in overeenstemming is met de grondrechten, waarbij op exhaustieve wijze de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof wordt geanalyseerd en nieuwe inzichten worden verschaft. Het plaatst het naamrecht tevens in een rechtsvergelijkend perspectief, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met een aantal Europese landen die een specifiek antwoord aanreiken voor actuele knelpunten in het Belgische naamrecht.

Inhoudsopgave

INLEIDING (p. 1)

Anne-Sophie Versweyvelt

DEEL I. RECHT OP NAAM

DEEL II. FAMILIENAAM

DEEL III. VOORNAAM

CONCLUSIE (p. 149)

Anne-Sophie Versweyvelt

Bibliografie (p. 151)

Anne-Sophie Versweyvelt

Bijlagen (p. 167)

Anne-Sophie Versweyvelt

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Anne-Sophie Versweyvelt
Bibliografie (p. 151)
Anne-Sophie Versweyvelt
Bijlagen (p. 167)
Anne-Sophie Versweyvelt

Ook interessant voor u: