De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak

Dit boek bundelt én actualiseert de vijf boekjes die reeds verschenen zijn in de reeks “De aanbestedende overheid &” (met name: Contacten met inschrijvers, De aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten, Het prijsonderzoek en abnormale prijzen, Schadevergoeding, Gunningscriteria) tot één omvangrijk handboek, en voegt daar een nieuw zesde deel aan toe: selectie. De focus ligt op de concrete toepassing van de rechtsregels door de verschillende rechtscolleges (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken).

Editor(s):
Peter Teerlinck
boek | verschenen | 1e editie
juli 2020 | 450 blz.

Hardback
€ 136,50


ISBN 9789400011847

Inhoud

Binnen de thematiek van de overheidsopdrachten is er de voorbije jaren veel gewijzigd, zowel op gebied van de wetgeving als binnen de rechtspraak. Peter Teerlinck geeft daarom in dit boek een update van de vijf boekjes die reeds verschenen zijn binnen de reeks “De aanbestedende overheid &”, met name: Contacten met inschrijvers, De aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten, Het prijsonderzoek en abnormale prijzen, Schadevergoeding, Gunningscriteria.
Deze vijf onderwerpen worden in dit werk in één omvangrijk handboek gebundeld én bovendien aangevuld met een zesde thema “Selectie actualia”. Dit biedt de lezer dus een handige geactualiseerde verzameling van de vijf thema’s én een nieuwe aanvulling.
Net zoals bij de 5 boekjes in de reeks staat ook hier de concrete toepassing van de rechtsregels door de verschillende rechters (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken) centraal.

Peter Teerlinck maakt deel uit van het advocatenkantoor & DE BANDT. Hij staat in voor de redactie en samenstelling van dit handboek en kan daarbij ruimschoots putten uit zijn geschillenpraktijk en reeds geschreven bijdragen. Hij werkte voor dit boek samen met Constant De Koninck, Louise Galot, Joren Vuylsteke en Peter Allaert.

Inhoudsopgave

Deel I. Inslutingsgronden en selectiecriteria

Hoofdstuk I. De plaats van de selectiefase in de plaatsingsprocedure (p. 1)

Hoofdstuk II. De uitsluitingsgronden (p. 7)

Hoofdstuk III. De selectiecriteria (p. 55)

Hoofdstuk IV. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (p. 89)

Hoofdstuk V. De e-Certis databank voor certificaten (p. 101)

Hoofdstuk VI. De beperking van het aantal kandidaten (p. 103)

Hoofdstuk VII. De motivering (p. 105)

Bibliografie (p. 113)

Deel II. Het prijsonderzoek en abnormale prijzen

Hoofdstuk I. Wettelijk kader (p. 119)

Hoofdstuk II. Principes (p. 121)

Hoofdstuk III. Het begrip abnormale prijs of kost (p. 125)

Hoofdstuk IV. Het prijsonderzoek (p. 133)

Hoofdstuk V. De prijsverantwoordingsprocedure (p. 149)

Hoofdstuk VI. De prijsverantwoording en de bescherming van de bedrijfsgeheimen (p. 177)

Hoofdstuk VII. Abnormale prijzen en de stakingsrechter (p. 183)

Bibliografie (p. 189)

Deel III. Contacten met inschrijvers in openbare en niet-openbare procedures

Hoofdstuk I. Principes (p. 193)

Hoofdstuk II. Bespreking van een aantal topics (p. 197)

Bibliografie (p. 247)

Deel IV. Technische fouten in de opdrachtdocumenten

Hoofdstuk I. Principes (p. 249)

Hoofdstuk II. De informatieplicht van de aanbesteder (p. 253)

Hoofdstuk III. De onderzoeks- en informatieplicht van de inschrijver (p. 265)

Hoofdstuk IV. Enkele bijzonderheden en toepassingen van het sanctieregime (p. 273)

Hoofdstuk V. Besluit (p. 287)

Bibliografie (p. 289)

Deel V. Gunningscriteria

Hoofdstuk I. Het basisartikel 81 van de wet van 17 juni 2016* (p. 291)

Hoofdstuk II. Het begrip (sub)gunnings criterium en het onderscheid met andere bepalingen in de opdrachtdocumenten (p. 297)

Hoofdstuk III. Het toepasselijke regime: keuzevrijheid, transparantie en onveranderlijkheid (p. 311)

Hoofdstuk IV. De materiële en de formele motivering (p. 347)

Bibliografie (p. 361)

Deel VI. Schadevergoeding

Hoofdstuk I. De schadevergoeding voor de onrechtmatig geweerde of niet-gekozen inschrijver (p. 365)

Hoofdstuk II. Interesten en kapitalisatie (p. 405)

Bibliografie (p. 409)