Data protection bij financiële instellingen

Dit boek neemt u op gedetailleerde en gestructureerde wijze mee in de gegevensbeschermingsregulering en haar grondrechtelijke fundamenten. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan een spanningsveld dat bijzonder actueel is, zeker in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Auteur(s):
Delphine Goens
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
22
boek | verschenen | 1e editie
juni 2018 | xxii + 858 blz.

Hardback
€ 235,-


ISBN 9789400008953


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek brengt het spanningsveld tussen financieelrechtelijke informatie-inwinningsplichten en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens in kaart. Deze reguleringsdomeinen vertrekken vanuit een fundamenteel verschillende filosofie.

Financiële regulering beoogt het maximaliseren van informatie-inwinning en -benutting inzake de cliënt, terwijl de huidige gegevensbeschermingsregulering ingegeven is door een drang naar de bescherming van het recht op informationele zelfbeschikking van de cliënt.

In het eerste deel van dit boek analyseert de auteur op welke wijze de persoonsgegevens van een betrokkene vanuit een Europees perspectief worden beschermd. Daarbij is er aandacht voor de grondrechtelijke verankering van de gegevensbeschermingsregulering alsook voor de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die in werking getreden is op 25 mei 2018.

Het tweede deel van dit boek gaat in op het spanningsveld tussen financieelrechtelijke informatie-inwinningsplichten en gegevensbeschermingsregulering aan de hand van drie toonaangevende financiële wetten: de antiwitwasregulering, de regulering inzake consumentenkrediet en de regulering inzake beleggingsdiensten.

Dit boek neemt u op gedetailleerde en gestructureerde wijze mee in de gegevensbeschermingsregulering en haar grondrechtelijke fundamenten. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan een spanningsveld dat bijzonder actueel is, zeker in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit boek vormt dan ook een onmisbaar werk voor elke praktijkjurist, ongeacht zijn voorkennis in de materie.

Inhoudsopgave

Inleiding. Algemene situering, opzet en afbakening

Hoofdstuk I. Algemene situering (p. 1)

Hoofdstuk II. Opzet, afbakening en structuur (p. 11)

Titel I. Een complexe driehoek tussen het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de financiële regulering

Hoofdstuk I. De bescherming van persoonsgegevens en de complexe grondrechtelijke verankering ervan (p. 19)

Hoofdstuk II. Financiële instellingen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: een analyse van het toepassingsgebied en principes van de gegevens beschermingsregulering in de financiële sector (p. 127)

Titel II. De verwerking van persoonsgegevens door de fi nanciële instelling ingevolge fi nanciële regulering Analyse van relevante informatiestromen

Inleiding (p. 325)

Hoofdstuk I. De verplichte inwinning en verwerking van persoonsgegevens op grond van fi nanciële regulering (p. 329)

Hoofdstuk II. De verdere verwerking van de ingewonnen persoonsgegevens voor interne of externe doeleinden (p. 713)

Conclusie (p. 807)

Delphine Goens

Bibliografie (p. 815)

Delphine Goens

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks