Summer Class: Contracten anno 2021

Plenaire sessie. Contracten anno 2021: een praktijkgerichte blik
09:30 - 11:00
Sessie 1. Handelsovereenkomsten anno 2021
11:30 - 13:00
Sessie 2. IT-contracten
11:30 - 13:00
Sessie 3. De nieuwe B2B-wetgeving: maar wat nu in de praktijk?
13:45 - 15:15
Sessie 4. Contracteren met vennootschappen en verenigingen met en zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid
13:45 - 15:15
Sessie 5. Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemingsovereenkomsten
15:45 - 17:15
Sessie 6. Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten: de verdere sluipende grensvervaging na de B2B-wet?
15:45 - 17:15
€ 661,83

24 augustus 2021 | 7 praktijkgerichte webinars | inclusief nieuwe uitgave

Deze Summer Class in webinar-formule wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be


De Summer Class van dinsdag 24 augustus 2021 behandelt het topic contracten anno 2021 en is gebaseerd op een nieuwe publicatie bij Intersentia van prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe.
In het boek zullen een aantal tijdens deze Summer Class behandelde items aan bod komen. Elke deelnemer zal deze publicatie toegestuurd krijgen bij verschijning (begin 2022).

De formule van de Summer Class is uitermate flexibel: elke deelnemer kan eerst de plenaire sessie en nadien drie sessies naar keuze volgen en dit aan een zeer aantrekkelijke prijs. De verschillende sessies in webinar-formule verlopen telkens twee parallel en worden gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.


***

Tijdens de tweede Summer Class op donderdag 26 augustus 2021 staat buitencontractuele aansprakelijkheid centraal, waarbij elke deelnemer het boek Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico van mr. Thomas Verheyen ontvangt. Inschrijven: https://intersentia.be/nl/buitencontractuele-aansprakelijkheid-anno-2021.html.

***


Sprekers

Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent, advocaat-vennoot Eubelius
dr. Thijs Tanghe, postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent, advocaat Eubelius
dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine
mr. Pieter Callens, advocaat-vennoot Eubelius
mr. Myrtle Gevers, advocaat Eubelius
mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
dr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
mr. Bram Baert, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
Mr. Charlotte De Wolf, advocaat De Wolf & Vennoten Advocaten


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

09:30 -
Start van de plenaire sessie (anderhalf uur, incl. Q&A)
09:30 - 11:00
Plenaire sessie. Contracten anno 2021: een praktijkgerichte blik

SPREKERS
Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe

INHOUD

Aan de hand van het leven van het contract, van het prille begin tot het einde ervan, gaan de sprekers in op een reeks heikele punten voor de praktijk:
• Onderhandelingen: vrijheid blijheid?
• Nog geen contract of wel reeds een contract: is er wel nog iets te redigeren?
• Geldigheidsgebrek: nietigverklaring of toch niet?
• Bepaalde of onbepaalde duur: één pot nat geworden voor ondernemingen?
• Accessoriumtheorie: contractueel en buitencontractueel vorderen als derde?
• Nakoming van contractuele prestaties: gegarandeerd of volstaat het om uw best te doen?
• Mijn contractpartij schiet tekort: acties en sancties?
• Medeplichtigheid aan contractbreuk: oppassen geblazen voor derden?
• Schadebedingen: in welke mate geldig en bindend?
• Einde van het contract: tussenkomst van de (kortgeding)rechter?

11:00 - 11:30
Pauze
11:30 -
Start van de sessie 1 en sessie 2 (anderhalf uur, incl. Q&A)
11:30 - 13:00
Sessie 1. Handelsovereenkomsten anno 2021

SPREKER
dr. Stijn Claeys

INHOUD

• Handelstussenpersonen
- Wat bepaalt de keuze voor een handelsagent, makelaar of commissionair?
- Laatste relevante ontwikkelingen nationaal en internationaal
• Distributieovereenkomsten
- Relevante ontwikkelingen en Belgische obstakels bij internationale distributie
- Aandachtspunten bij concessie en franchising

Sessie 2. IT-contracten

SPREKERS
mr. Pieter Callens en mr. Myrtle Gevers

INHOUD

In deze sessie worden een reeks vaak voorkomende clausules in diverse vormen van IT-contracten (licentie, implementatie, onderhoud, service level overeenkomsten, clouddiensten) besproken met uiteraard aandacht voor de impact van de nieuwe wetgeving inzake B2B onrechtmatige bedingen.
Volgende clausules komen aan bod:
- projectmanagement;
- testing en acceptatie;
- kwaliteitsgaranties bij uitvoering – service levels;
- sanctiemechanismen bij laattijdige of gebrekkige uitvoering;
- intellectuele eigendomsrechten – escrow op broncode;
- prijsbepaling;

13:00 - 13:45
Pauze
13:45 -
Start van de sessie 3 en sessie 4 (anderhalf uur, incl. Q&A)
13:45 - 15:15
Sessie 3. De nieuwe B2B-wetgeving: maar wat nu in de praktijk?

SPREKERS
mr. Geert Bovy en dr. Joost Vynckier

INHOUD

• Context
• Analyse van de wet van 4 april 2019 vanuit een praktisch oogpunt
- Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten
- Onrechtmatige praktijken in B2B-relaties
• Kritiek
• Toepassingen in de praktijk
- Voorbeelden
- Mogelijke oplossingen
- Modelclausules

Sessie 4. Contracteren met vennootschappen en verenigingen met en zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid

SPREKER
mr. Bram Baert

INHOUD

Het spreekt voor zich dat vennootschappen en verenigingen alleen via fysieke personen aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Maar wie is bevoegd om een vennootschap of vereniging, al dan niet rechtspersoon, te verbinden? Welke aandachtspunten zijn er bij het contracteren met een vennootschap of vereniging? En kunnen personen die handelen namens een vennootschap of vereniging ook persoonlijk verbonden zijn?
Tijdens deze uiteenzetting zullen onder meer volgende aspecten aan bod komen, met bijzondere aandacht voor de praktische consequenties van rechtshandelingen die door niet-bevoegden zijn verricht:
• Principes inzake vertegenwoordiging
• Middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging
• De orgaantheorie
• De toerekening van rechtshandelingen aan een vennootschap of vereniging
• Vertegenwoordiging van een BV, CV, NV of VZW inzake dagelijks bestuur
• Vertegenwoordiging van een NV bij duaal bestuur
• Statutaire handtekeningsclausules met en zonder (kwalitatieve en/of kwantitatieve) bevoegdheidsbeperkingen
• Contracteren met een maatschap of een feitelijke vereniging
• Aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger ten aanzien van de vertegenwoordigde vennootschap of vereniging
• Rechtshandelingen gesteld voor een vennootschap in oprichting
• De impact van belangenconflicten op de rechtsgeldige vertegenwoordiging van vennootschappen en verenigingen
• Bekrachtiging van rechtshandelingen gesteld door niet-vertegenwoordigingsbevoegde personen
• Schijnvertegenwoordiging
• Zaakwaarneming

15:15 - 15:45
Pauze
15:45 -
Start van de sessie 5 en sessie 6 (anderhalf uur, incl. Q&A)
15:45 - 17:15
Sessie 5. Aandachtspunten bij het afsluiten van (onder)aannemingsovereenkomsten

SPREKER
prof. dr. Kristof Uytterhoeven

INHOUD

• De rechtsgeldigheid van hoofdaannemingsovereenkomsten in functie van de toegang tot het beroep, met bijzondere aandacht voor de architect die in onderaanneming werkt van een studiebureau of interieurarchitect
• Het beroep op de draagkracht van een onderaannemer in een overheidsopdracht
• De relativiteit van de hoofdaannemingsovereenkomst ten aanzien van de onderaannemer
- aandachtspunten bij het back-to-back contracteren met de onderaannemer
• Verzekeringstechnische aandachtspunten bij het afsluiten van onderaannemingsovereenkomsten in de bouwsector

Sessie 6. Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten: de verdere sluipende grensvervaging na de B2B-wet?

SPREKERS
mr. Carlos De Wolf en mr. Charlotte De Wolf

INHOUD

• Overheidscontracten en privaatrechtelijke overeenkomsten vormden binnen de juridische wereld fundamenteel verschillende rechtsdomeinen.
Overheidscontracten, het resultaat van de uitoefening van eenzijdige rechtshandelingen met individueel of reglementair karakter, werden gepercipieerd als toetredingsovereenkomsten met een eigen rechtskader en bijhorende eigen rechten.
Tijdens de voorbije jaren hebben publiekrechtelijke overheden steeds vaker gebruik gemaakt van privaatrechtelijke instrumenten om met het oog op het behartigen van het algemeen belang overeenkomsten af te sluiten.
• Gelijklopend met de uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten is de scheidingslijn in de uitvoeringsfase tussen, enerzijds, overheidscontracten en, anderzijds, privaatrechtelijke overeenkomsten fluïde geworden. Tevens “infiltreren” beginselen van behoorlijk bestuur in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen via de uitvoering te goeder trouw en het concept inzake rechtsmisbruik.
• De huidige algemene aannemingsvoorwaarden zoals van toepassing bij de uitvoering van overheidsopdrachten en de hervorming van het algemeen contractenrecht zijn een nieuwe stap in de groeiende convergentie tussen het publiek- en privaatrecht.
• Ten slotte dient uiteraard ook stilgestaan worden bij de impact van de B2B-wetgeving in deze materie.

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 24 augustus 2021 | Webinars

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
ITAA: erkend voor 6 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd exclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 395 (excl. btw) voor vier sessies (plenaire sessie verplicht en 3 andere sessies naar keuze) in webinar-formule

Deelnameprijs is inclusief de te verschijnen publicatie (begin 2022) van prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (uitgave ter waarde van € 240)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

24 augustus 2021 - Webinar
24 augustus 2021 - Webinar
24 augustus 2021 - Webinar
24 augustus 2021 - Webinar
24 augustus 2021 - Webinar
24 augustus 2021 - Webinar
24 augustus 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00