Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal

Dit werk analyseert welke uitlopers het zelfbepalingsrecht heeft, in hoeverre lichaamsmateriaal een “zaak” (los van de persoon) wordt en of er op een dergelijke zaak ook eigendomsrechten kunnen gelden. Verder wordt de mogelijkheid van de beloning of betaling én de rechten van de donor bekeken en wordt een nieuw praktijkgericht begrippenkader aangeboden.
Auteur(s):
Nick van Gelder
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
12
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2015 | xx + 864 blz.

Hardback
€ 203,- € 290,-


ISBN 9789400005884


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

“Commercialisering” omvat een wijd gamma aan daden en interacties met menselijk lichaamsmateriaal. Dit boek geeft een overkoepelend kader van wat er wettelijk gezien mogelijk is met menselijk lichaamsmateriaal.

Dit werk analyseert welke uitlopers het zelfbepalingsrecht heeft, in hoeverre lichaamsmateriaal een “zaak” (los van de persoon) wordt en of er op een dergelijke zaak ook eigendomsrechten kunnen gelden. Verder wordt de mogelijkheid van de beloning of betaling van de donor bekeken en ook zijn rechten worden onder de loep genomen. Er wordt eveneens een nieuw praktijkgericht begrippenkader aangeboden. Tevens wordt het oogpunt van de gebruiker van het lichaamsmateriaal belicht, m.n. welke rechten deze gebruiker heeft en in hoeverre er toch sprake kan zijn van een “markt” in lichaamsmateriaal. De conclusie van het werk legt een dubbele dualiteit bloot: non-commercialiteit voor de donor versus commercialiteit voor de industrie enerzijds, en persoonlijkheidsrechten versus eigendomsrechten op het lichaamsmateriaal anderzijds.

Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen, maar ook voor zorgverleners die in contact komen met lichaamsmateriaal, patiënten en donoren, zorginstellingen, laboranten, wetenschappelijke instellingen en de medische en farmaceutische industrie, die geconfronteerd worden met vragen over welke rechten zij nu juist hebben op verzamelingen weggenomen lichaamsmateriaal.

“[Dit boek] is voor gezondheidsjuristen, in het bijzonder degenen die zich bezig houden met thema’s als research, genetica, biobanken en de relatie tussen de publieke sector en de industrie, een informatief en inspirerend naslagwerk en een aanwinst voor de Nederlandstalige gezondheidsrechtelijke literatuur.”
Mr. dr. M.C. Ploem (onderzoeker/docent gezondheidsrecht bij het AMC/Universiteit van Amsterdam) in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2017/2, 199.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Hoofdstuk I. Omschrijving onderzoek: wat is commercialisering? (p. 1)

Hoofdstuk II. Probleemstelling vanuit een historisch oogpunt (p. 9)

Hoofdstuk III. Onderzoeksvragen en methodologie (p. 21)

DEEL I. ALGEMEEN DEEL

Hoofdstuk I. Zelfbepalingsrecht, verhandelbaarheid en non-commercialiteit (p. 29)

Hoofdstuk II. Commercialisering en verzakelijking van menselijk lichaamsmateriaal. Huidig stelsel en mogelijkheid tot beloning van de donor (p. 143)

Hoofdstuk III. Eigendomsrechten op menselijk lichaamsmateriaal – Een zaak versus een persoon (p. 175)

Hoofdstuk IV. Tussenconclusie (p. 273)

DEEL II. BELONING VAN DE DONOR

Hoofdstuk I. Beloning en betaling in het Belgische recht (p. 275)

Hoofdstuk II. Vergoeding, beloning en betaling (p. 307)

Hoofdstuk III. Risico’s beloning of betaling (p. 409)

Hoofdstuk IV. Verzakelijking? (p. 461)

Hoofdstuk V. Tussenconclusie en aanbevelingen (p. 489)

DEEL III. INDUSTRIE EN ONDERZOEK

Hoofdstuk I. Types gebruik menselijk lichaamsmateriaal (p. 497)

Hoofdstuk II. Gesloten markt – Werking industrie – Bevoegde instellingen (p. 555)

Hoofdstuk III. Handel en distributie (p. 651)

Hoofdstuk IV. Octrooien en menselijk lichaamsmateriaal (p. 709)

Hoofdstuk V. Algemene tussenconclusie Deel III (p. 759)

CONCLUSIES

Hoofdstuk I. Duaal systeem 1 – (Non-)commercialiteit (p. 765)

Hoofdstuk II. Duaal systeem 2 – Eigendomsrecht en persoonlijkheidsrecht (p. 777)

Hoofdstuk III. De facto markt (p. 811)

Hoofdstuk IV. Samenvattend – Aanbevelingen (p. 821)

Bibliografie (p. 825)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 825)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks