Grenzen voorbij

Als blijk van hulde en dank na een decanaat van acht jaar bieden de academische discipelen van prodecaan Bernard Tilleman van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven hem een Liber discipulorum aan met 34 bijdragen over het gemeen contractenrecht, bijzondere contractenrecht, aansprakelijkheids- en verbintenissenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht en publiekrecht.

Editor(s):
Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme, Tom Gladinez
boek | verschenen | 1e editie
november 2020 | xvi + 807 blz.

Hardback
€ 114,10 € 163,-


ISBN 9789400012899

Inhoud

In augustus 2020 heeft prodecaan Bernard Tilleman in de Leuvense Rechtsfaculteit de portrettengalerij van gewezen decanen vervoegd. Als blijk van hulde en dank na een decanaat van acht jaar bieden zijn academische discipelen hem dit Liber discipulorum aan. Discipelen hier zijn de doctores en doctorandi die Bernard Tilleman als promotor of copromotor van hun proefschrift hadden of hebben. Zoals het onderzoek en het expertisedomein van Bernard Tilleman zelf bevat dit boek bijdragen over het gemeen contractenrecht, bijzondere contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en publiekrecht. Deze unieke publicatie telt 34 bijdragen. De auteurs zijn werkzaam aan de universiteit, in de advocatuur, de magistratuur, het parket, het parlement en de bedrijfswereld..

Inhoudsopgave

I. Gemeen contractenrecht

Gewetensvol contracteren (p. 7)

Smart contracts. Het recht te slim af? (p. 33)

No Oral Modification-bedingen (p. 53)

Bezint eer ge verbindt! De verbintenis van de voorkeurgever nader bekeken (p. 69)

De twee gedaantes van het principe van integrale schadevergoeding. Een summiere analyse vanuit de contractuele aansprakelijkheid (p. 87)

Het cumulverbod tussen ontbinding van de overeenkomst en gedwongen uitvoering van de overeenkomst (p. 107)

II. Bijzonder contractenrecht

Het begrip ‘koop’ in de Nieuwe Richtlijn Consumentenkoop (p. 125)

Favor empti. Aanneming vs. koop in het Weens Koopverdrag en het Verdrag van New York van 1974 (p. 161)

Grondslagen van termijnen in het aannemingsrecht. Einde van het verval? (p. 173)

Contractvrijheid inzake duur, opzegging en hernieuwing van een handelshuurcontract (sinds de zesde staatshervorming) (p. 199)

20 jaar Kansspelwet. Een verhaal van winst en verlies (p. 221)

Vindingen in opdracht (p. 239)

Geheimhoudingsovereenkomsten. Tips & tricks (p. 259)

Naamgebruik als conditio sine qua non voor succesvolle naamsponsoring (p. 281)

‘Bestuur’ van de faculteit. Een ‘reis’ door de tijd (p. 323)

Passagiersrechten. Van veiligheid naar stiptheid en terug naar veiligheid (p. 339)

Naar een boek ‘bijzondere overeenkomsten’ in het nieuw Burgerlijk Wetboek? Enkele perspectieven (p. 361)

III. Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht

Spreken is zilver, comments zijn fout. Lacunes in het aansprakelijkheidsregime voor onrechtmatige uitlatingen van internetgebruikers (p. 393)

Persoonlijkheidsrechtelijke beschouwingen bij deepfakes (p. 411)

Een rechtseconomische kijk op voordeelafdracht bij contractuele wanprestatie (p. 441)

Verlies van een kans bij privaatrechtelijke handhaving van EU-mededingingsrecht. Kans op beterschap? (p. 465)

‘Blik naar het noorden’. Wat we kunnen leren van marginale toetsing in het Nederlandse recht (p. 489)

Naar algemene verjaringsregels voor ADR (p. 523)

IV. Ondernemings- en vennootschapsrecht

Nieuwe informatieplicht (en aansprakelijkheid?) voor deelplatformen na de modernisering van het consumentenrecht (p. 551)

De b2b-wet van 4 april 2019 in vogelvlucht (p. 593)

Distributierecht. Zin of onzin van wetgevende tussenkomst (p. 619)

Bevoegdheden van de algemene vergadering inzake OBA na het WVV (p. 635)

De coöperatieve vennootschap en vrije beroepers. Compatibel of streng verbod? (p. 657)

V. Publiek recht

De inwerkingtreding van nieuwe wetten. Een pleidooi voor vaste verandermomenten en een minimum-inwerkingtredingstermijn (p. 675)

Intern en extern pluralisme in scholen. Twee communicerende vaten die lost in translation lijken (p. 693)

Iedereen wil toch CAfA! (p. 707)

Cultuur tussen de lijntjes lezen. EHRM-technieken ter bescherming van culturele rechten (p. 725)

Afpersing ter afdwinging van een rechtmatige vordering (p. 751)

Wetsontduiking in het strafrecht (p. 781)

Nawoord. Voorbij grenzen, nabij mensen (p. 805)

Wouter Devroe

Ook interessant voor u: