Verkavelen in Vlaanderen

In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk het invoeren van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.
Editor(s):
Jan Ghysels, John Toury
Reeks:
Vastgoedpraktijkstudies
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
maart 2018 | xvi + 568 blz.

Paperback
€ 163,-


ISBN 9789400007413

Inhoud

De verkavelingsvergunning is een buitenbeentje in het klassiek administratief recht. De vergunning combineert in één akte de individuele situatie van de verkavelaar en het reglementair statuut van het verkavelde goed. Daardoor is verkavelen een goedkope manier om een project vorm te geven. De verkavelingsvergunning biedt rechtszekerheid voor de daaropvolgende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Recent heeft de Vlaamse decreetgever de verkavelingstechniek opengesteld voor andere doeleinden dan woningbouw. Daardoor is de verkaveling ten volle een techniek voor de projectontwikkeling geworden.

De reglementering die de verkaveling beheerst, is door de jaren talloze keren gewijzigd, niet het minst omwille van misbruiken of ongewenste effecten. Dat heeft tot gevolg dat verkavelen, hoewel stedenbouwkundig een eenvoudig instrument, in de praktijk niet zo duidelijk is. Een goede verkaveling vereist ook de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Die samenwerking is niet beperkt tot de totstandkoming, maar betreft ook de uitvoering en de overdracht. Dat is de reden waarom de verkaveling een uitgesproken onderwerp is voor de Vastgoedpraktijkstudies.

In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk de invoering van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.

Inhoudsopgave

De verkavelingsvergunning: een inleiding tot het begrip (p. 1)

Eerst herkavelen, dan verkavelen: over de schaarste van ruimte en de benutting van overmaat in de woonomgeving (p. 61)

De vergunningsprocedure (p. 93)

Jan Ghysels, John Toury

Lasten bij verkavelingsvergunningen (p. 233)

Verval van verkavelingsvergunningen (p. 283)

Wegenisaanleg: de ‘zaak van de wegen’ (p. 421)

Jurgen De Staercke

Informatieverplichtingen (p. 469)

Notariële aspecten van de verkavelingsvergunning (p. 505)

Aansprakelijkheid voor het afleveren en weigeren van een verkavelingsvergunning (p. 525)

Over de reeks

Vastgoedpraktijkstudies

Het opzet van de reeks Vastgoedpraktijkstudies bestaat erin dat actuele en belangrijke onderwerpen in het vastgoedrecht op een praktijkgerichte maar wetenschappelijk verantwoorde wijze worden toegelicht en verduidelijkt. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke interdisciplinair gewerkt: niet alleen de klassiekjuridische benadering komt aan bod, maar ook de fiscale en economische aspecten evenals de implicaties inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Keer op keer worden, rekening houdende met de actualiteit, de concrete informatienoden van het lezerspubliek voor ogen gehouden.

De boeken in de reeks Vastgoedpraktijkstudies richten zich zowel tot de juristen actief in het vastgoedrecht als tot niet-juridische actoren die nood hebben aan juridische informatie die op een correcte, toegankelijke en betaalbare wijze wordt weergegeven.

Redactieraad: Dhr. William Timmermans (Altius – Brussel), Mevr. Claudine Bodeux (Tiberghien – Brussel), Dhr. Frank Burssens (Everest Advocaten – Gent), Dhr. Jan Ghysels (Janson Baugniet – Brussel), Dhr. John Toury (John Toury Advocaten – Brussel) en Dhr. Jo Rams (Janson Baugniet – Brussel).

Meer over deze reeks