Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen

Dit boek bespreekt de rechten en plichten van de koper en de verkoper van aandelen op naam. Zowel de totstandkoming als de inhoud van een dergelijke koop-verkoopovereenkomst wordt onderzocht. De materie bevindt zich op het snijvlak tussen het vennootschapsrecht en het gemeen aansprakelijkheids-, verbintenissen- en koop-verkooprecht.
Auteur(s):
Koen Reniers
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2017 | xvi + 504 blz.

Hardback
€ 195,-


ISBN 9789400008625

Inhoud

Dit boek bespreekt de rechten en plichten van de koper en de verkoper van aandelen op naam. Zowel de totstandkoming als de inhoud van een dergelijke koop-verkoopovereenkomst wordt onderzocht. De materie bevindt zich op het snijvlak tussen het vennootschapsrecht en het gemeen aansprakelijkheids-, verbintenissen- en koop-verkooprecht.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de juridische waarde van de documenten en de informatie die de partijen uitwisselen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de gevolgen van de verplichting om te onderhandelen te goeder trouw en de daarbij horende informatierechten en -plichten van de partijen, de invloed van de wilsgebreken dwaling en bedrog, de wettelijke vrijwaringsverplichting van de verkoper en de conventionele uitbreiding van diezelfde vrijwaringsverplichting.

In het boek wordt consequent nagegaan of de rechtspraktijk in overeenstemming is met het vigerende Belgische recht en in hoeverre contractuele afwijkingen en aanpassingen aan het besproken gemeen recht mogelijk zijn. In datzelfde opzicht worden ook courant gebruikte contractuele technieken besproken, zoals onder meer het gebruik van verklaringen en waarborgen, disclosures, specific indemnities. Hierdoor overstijgt het boek het loutere academische onderzoek en vormt het een meerwaarde voor iedere rechtspracticus die wordt geconfronteerd met de koop-verkoop van aandelen.

Koen Reniers studeerde met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2011. Daarna was hij werkzaam als mandaatassistent vennootschapsrecht en financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. In 2017 promoveerde hij aan deze universiteit tot Doctor in de Rechten onder het promotorschap van Prof. Dr. Herman Braeckmans met het proefschrift Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen. Hij is momenteel werkzaam als adjunct-auditeur bij het Rekenhof en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Koen Reniers

Inleiding (p. 1)

Het specifieke karakter van de koop-verkoop van aandelen (p. 9)

Precontractuele aansprakelijkheid tijdens de onderhandelingsfase voorafgaand aan de koop-verkoop van aandelen (p. 57)

Bescherming voor de koper en de verkoper van de aandelen geboden door het gemeen verbintenissenrecht (p. 179)

Bescherming voor de koper en de verkoper van aandelen geboden door het gemeen koop-verkooprecht (p. 265)

Besluit (p. 471)

Bibliografie (p. 479)