Recht op toegang tot de rechter

Het recht op toegang tot de rechter wordt weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld in het EVRM, maar maakt wel onlosmakelijk deel uit van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces.
Dit boek biedt een algemeen overzicht van wat dit recht inhoudt en bestudeert de toepassingen ervan in een aantal belangrijke rechtstakken.
Editor(s):
Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
boek | verschenen | 1e editie
november 2016 | 176 blz.

Paperback
€ 62,-


ISBN 9789400008007

Inhoud

Het recht op toegang tot de rechter wordt weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld in het EVRM, maar maakt wel onlosmakelijk deel uit van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces.
Dit boek biedt een algemeen overzicht van wat dit recht inhoudt en bestudeert de toepassingen ervan in een aantal belangrijke rechtstakken.

In een eerste bijdrage geeft Beatrix Vanlerberghe een algemeen overzicht van het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Hoewel laatstgenoemde bepaling dit recht niet uitdrukkelijk garandeert, besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het recht op toegang tot de rechter onlosmakelijk deel uitmaakt van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. De auteur onderzoekt het recht op toegang tot de rechter vanuit de invalshoek van het burgerlijk procesrecht en gaat vanuit die invalshoek in op de beperkingen die aan dit recht kunnen worden aangebracht. Interessant en vernieuwend is dat de auteur de recente verhoging van de kosten van een proces en een aantal vormvereisten en termijnen toetst aan het recht op toegang tot de rechter.
In de tweede bijdrage belichten Liselot Samyn en Michael Traest het recht op toegang tot de rechter in het Europees internationaal privaatrecht. Zij stellen vast dat dit fundamentele recht dient als drijfveer om de Europese verordeningen in het internationaal privaatrecht aan te nemen, maar bemerken ook een spanningsveld tussen de Europeesrechtelijke regels inzake het internationaal privaatrecht en dit fundamentele recht.
Steven Dewulf behandelt het strafprocesrecht en bekijkt het recht op toegang tot de rechter vanuit een mensenrechtelijk perspectief. In een eerste gedeelte schetst hij dit mensenrechtelijk kader, het ‘recht op een rechter’ die onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en die over volheid van bevoegdheid beschikt evenals de beperkingen die aan het recht op toegang tot de rechter kunnen worden aangebracht. In het tweede deel van zijn bijdrage toetst de auteur enkele vernieuwingen die recentelijk in het Belgische strafprocesrecht werden ingevoerd door de zgn. “Potpourri II-wet”: zoals de ‘voorafgaande erkenning van schuld’ (zgn. ‘guilty plea’), de vernieuwde ‘minnelijke schikking’, de veralgemeende correctionaliseerbaarheid, de wijzigingen aangebracht aan het stelsel van de rechtsmiddelen en de hervorming van de assisenprocedure.
In de vierde bijdrage onderzoeken Ken Andries en Flavie Vermander de “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter”. Zij bespreken hierbij drie veelvoorkomende contractuele clausules: het uitdrukkelijk ontbindend beding, het beding tot een bindende derdenbeslissing en het arbitragebeding.
In de laatste bijdrage onderzoekt Stefan Somers het recht op toegang tot een rechter en de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht. De auteur gaat hierbij na of deze verjaringsregels processuele regels zijn die de uitoefening van een subjectief recht verhinderen dan wel of het bepalingen zijn die het bestaan van een subjectief recht doen ophouden. Vervolgens toetst hij aan de hand van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het Grondwettelijk Hof de verjaringsregels aan het recht op toegang tot de rechter.

Dit boek biedt dan ook waardevolle inzichten voor advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders
en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Inhoudsopgave

Het recht op toegang tot de rechter zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM. Algemene beginselen en enkele concrete toepassingen in het gerechtelijk recht (p. 1)

Beatrix Vanlerberghe

Het recht op toegang tot de rechter in het Europese internationaal privaatrecht (p. 45)

Michael Traest

Enkele (r)evoluties in het strafprocesrecht gespiegeld in het fundamenteel recht op toegang tot de rechter (p. 65)

Steven Dewulf

Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter (p. 93)

Flavie Vermander

Het recht op toegang tot een rechter en de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht (p. 135)