Consistente straftoemeting

De consistente bestraffing raakt aan de fascinerende tandem van het recht en het rechtspreken. De vraag rijst evenwel of inconsistentie in de bestraffing als problematisch moet worden beschouwd dan wel als een aanvaardbare vorm van collateral damage die inherent verbonden is aan elk rechtssysteem.
Auteur(s):
Sanne Raats
boek | verschenen | 1e editie
februari 2016 | xviii + 804 blz.

Paperback
€ 112,- € 160,-


ISBN 9789400005822

Inhoud

De consistente bestraffing raakt aan de fascinerende tandem van het recht en het rechtspreken. Bestraffen of beter gezegd “straftoemeting” is geen exacte wetenschap. De vraag rijst evenwel of inconsistentie in de bestraffing als problematisch moet worden beschouwd dan wel als een aanvaardbare vorm van collateral damage die inherent verbonden is aan elk rechtssysteem. Maar al te vaak eisen procedurekwesties bovendien de aandacht op. Dat de straftoemetingsbeslissing als sluitstuk van de procedure een sleutelmoment vormt voor de beklaagde en de beschuldigde wordt te dikwijls vergeten door alle betrokken partijen. Dit boek van Sanne Raats zou alleen al op dit punt een eye-opener moeten zijn.

Verschillende facetten uit uiteenlopende disciplines worden door de auteur ontrafeld: niet alleen het straf(proces)recht, maar ook de rechtspsychologie. Hoewel het disciplines zijn die ongetwijfeld in elkaars verlengde liggen, moet toch worden vastgesteld dat de modale jurist door een gebrek aan vorming op dit terrein spijtig genoeg niet altijd voeling heeft met de gedragswetenschappelijke benadering van het recht. Daarnaast staat de auteur ook stil bij de motivering van de strafmaat evenals bij de invloed die het hoger beroep en principearresten op de straftoemeting hebben.

Dit boek is dan ook een onmisbare tool voor magistraten en penalisten.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL 1. BEGRIPPEN EN BEGINSELENKADER

Hoofdstuk 1. Begrippen (p. 13)

Hoofdstuk 2. (In)consistentie in de straftoemeting empirisch benaderd (p. 45)

Hoofdstuk 3. Beginselenkader (p. 63)

Samenvattend - Een consistente straftoemeting als streefdoel (p. 115)

DEEL 2. CONSISTENTIEBEVORDERENDE INSTRUMENTEN IN BELGIË EN DAARBUITEN

Inleiding (p. 119)

Hoofdstuk 1. De rechtsvergelijkende methode (p. 125)

Hoofdstuk 2. Strafdoelen (p. 153)

Hoofdstuk 3. Minimumstraffen (p. 181)

Hoofdstuk 4. Collegiale rechtspraak (p. 211)

Hoofdstuk 5. De motivering (p. 237)

Hoofdstuk 6. Hoger beroep en richtlijn-arresten (p. 269)

Hoofdstuk 7. Openbaarheid van rechterlijke beslissingen en een databank voor straftoemeting (p. 331)

Hoofdstuk 8. Straftoemetingsrichtlijnen van een straftoemetingscommissie (p. 387)

Hoofdstuk 9. Rechterlijke samenwerking (p. 497)

Hoofdstuk 10. Strafvorderingsrichtlijnen (p. 531)

Samenvattend - Consistentiebevorderende instrumenten in de straftoemetingspraktijk (p. 571)

DEEL 3. EMPIRISCH ONDERZOEK: BEVORDEREN RICHTLIJNEN DE CONSISTENTIE IN DE STRAFTOEMETING EN STRAFVORDERING?

Hoofdstuk 1. Onderzoeksdesign (p. 581)

Hoofdstuk 2. Consistentie in de strafeis (p. 615)

Hoofdstuk 3. Consistentie in de straftoemeting (p. 637)

Hoofdstuk 4. Evaluatie van de richtlijn (p. 655)

Hoofdstuk 5. Discussie (p. 669)

Samenvattend - Consistentiebevorderende werking van bestraffingsrichtlijnen (p. 687)

CONCLUSIE

Consistentiebevorderende instrumenten voor België (p. 691)

Aanbevelingen (p. 723)

Bibliografie (p. 729)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 729)

Ook interessant voor u: