Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening

In dit boek wordt voor het eerst in de Belgische rechtsleer de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten in zijn geheel onderzocht. Omdat het er verband mee houdt, komt ook de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het privaat procesrecht aan bod.
Auteur(s):
Frederik Haentjens
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2015 | xxii + 690 blz.

Hardback
€ 111,30 € 159,-


ISBN 9789400006669

Inhoud

In dit boek wordt voor het eerst in de Belgische rechtsleer de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten in zijn geheel onderzocht. Omdat het er verband mee houdt, komt ook de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het privaat procesrecht aan bod.

Het boek is opgedeeld in drie delen. Deel I is volledig gewijd aan de informatieverplichtingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: vormen deze informatieverplichtingen een geldigheidsvoorwaarde voor de rechtsgeldige totstandkoming van overeenkomsten? Bereiken zij het doel waarvoor de decreetgever ze invoerde en doorstaan zij de toets aan de acht kenmerken van goede regelgeving? En hoe moet het nu verder met het as-builtattest, dat ruim zes jaar na de invoering nog steeds dode letter is?

Deel II wijdt de auteur aan de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het voorwerp en de oorzaak als geldigheidsvereisten van privaatrechtelijke overeenkomsten: wanneer moet een privaatrechtelijke overeenkomst, omwille van een met het ruimtelijke-ordeningsrecht strijdige toestand, (absoluut) nietig worden verklaard? En wanneer moet, vanuit privaatprocesrechtelijk oogpunt, een vordering bij gebrek aan rechtmatig belang onontvankelijk of ontoelaatbaar verklaard worden? En kan in dit debat aan het ruimtelijke-ordeningsrecht zelf een belangrijke(re) en (meer) doorslaggevende rol toebedeeld
worden?

Deel III spitst zich toe op concrete topics m.b.t. de aannemings-, koop- en huurovereenkomsten. Daarin onderzoekt de auteur tal van netelige kwesties: vormt de afwezigheid van een stedenbouwkundige vergunning een verborgen gebrek? Moet de verhuurder, op grond van zijn leveringsverplichting, een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? enz.

Dit boek vormt een onmisbaar naslagwerk voor elke jurist, specialist of generalist, notaris of magistraat, advocaat of bedrijfsjurist.

‘[…] een nuttig instrument voor elke in Vlaanderen actieve vastgoedjurist.’
Frederic Helsen (onderzoeker aan de KU-Leuven – Instituut voor Handels- en Insolventierecht) in Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, 1128.


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. INFORMATIEVERPLICHTINGEN IN DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

Hoofdstuk I. Gemeenrechtelijke precontractuele informatie verplichtingen (p. 9)

Hoofdstuk II. Van de Stedenbouwwet 1962 tot de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Historische schets van de informatie verplichtingen in het ruimtelijke-ordeningsrecht (p. 35)

Hoofdstuk III. Informatiebronnen (p. 51)

Hoofdstuk IV. Informatieverplichtingen bij overdrachten (p. 95)

Hoofdstuk V. Informatieverplichtingen bij hypothecaire leningen of kredieten (p. 167)

Hoofdstuk VI. Informatieverplichtingen bij de splitsingsakte (p. 177)

Hoofdstuk VII. Informatieverplichtingen bij de (wijzigende) verkavelingsakte (p. 183)

Hoofdstuk VIII. Informatieverplichtingen bij onderhandse overeenkomsten (p. 193)

Hoofdstuk IX. Informatieverplichtingen bij publiciteit (p. 201)

Hoofdstuk X. Sanctieregeling (p. 211)

Hoofdstuk XI. Onderzoeksresultaten (p. 239)

DEEL II. RECHTMATIG BELANG EN NIETIGHEID: WAAR HET RUIMTELIJKE-ORDENINGSRECHT EN HET PRIVAAT OVEREENKOMSTEN- EN PROCESRECHT ELKAAR ONTMOETEN

Hoofdstuk I. Het rechtmatig belang (p. 305)

Hoofdstuk II. Nietigheid van overeenkomsten wegens ongeoorloofd(e) voorwerp of oorzaak (p. 377)

Hoofdstuk III. Onderzoeksresultaten (p. 405)

Hoofdstuk IV. Kritische kanttekeningen (p. 443)

Hoofdstuk V. Besluit en aanzet tot het formuleren van een aanvullend beoordelingselement (p. 513)

DEEL III. INVLOED VAN HET RUIMTELIJKE-ORDENINGSRECHT OP BOUW-, KOOP-, HUUROVEREENKOMSTEN. ENKELE BIJZONDERE TOPICS

Hoofdstuk I. Bouwovereenkomsten (p. 529)

Hoofdstuk II. Koopovereenkomsten (p. 543)

Hoofdstuk III. Huurovereenkomsten (p. 581)

Hoofdstuk IV. Besluit (p. 615)

DEEL IV. ALGEMEEN EN SAMENVATTEND BESLUIT

Literatuurlijst (p. 647)

Trefwoordenregister (p. 669)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Literatuurlijst (p. 647)
Trefwoordenregister (p. 669)

Ook interessant voor u: