Toestemming en strafrecht

Dit boek analyseert op een grondige wijze de toestemming in relatie tot de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven.
Auteur(s):
Ann Dierickx
boek | verschenen | 1e editie
maart 2006 | 561 blz.

Hardback
€ 135,-


ISBN 9789050955485

Inhoud

Dit boek analyseert op een grondige wijze de toestemming in relatie tot de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven.
Enerzijds wordt in deze studie een dieper inzicht verschaft in het leerstuk van de toestemming als onderdeel van de algemene theorie van het misdrijf. Anderzijds wordt ingegaan op
de geldigheidsvoorwaarden en de betekenis van de toestemming met betrekking tot gedragingen die raken aan de fysieke en seksuele integriteit en het leven, met name in de medische sfeer, en derhalve op de draagwijdte van de daarop betrekking hebbende strafbepalingen.
Dit werk is de eerste omvangrijke studie van de strafrechtelijke problematiek van de toestemming van het ‘slachtoffer’ in relatie tot de strafrechtelijke bescherming van de seksuele integriteit, de seksuele integriteit en het leven. Daarnaast wordt aan klassieke leerstukken zoals dat van de schuld en de wederrechtelijkheid, die stevige wortels vinden in de strafrechtelijke dogmatiek, een eigentijdse dimensie meegegeven.
Deze worden aangewend bij een scherpe analyse van fundamentele actuele vraagstukken in het spanningsveld tussen (inter)menselijke vrijheid en strafrecht.

“De kracht van dit doctoraal proefschrift schuilt in de actualisering en scherpe demarcatie van ( het quasi braakliggende terrein van) de toestemming. De strafrechtsdogmatiek is één standaardwerk rijker want dit lijkt inderdaad de eerste Belgische studie te zijn waarin voornoemd concept op een dergelijke onderbouwde, doorgedreven en geschakeerde manier tegen het licht werd gehouden.”
In Panopticon, juni 2009

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. De 'toestemming' in het strafrecht (p. 17)

Hoofdstuk III. De wijzen waarop de 'toestemming' het bestaan van het misdrijf kan uitsluiten (p. 65)

Hoofdstuk IV. Het in aanmerking nemen van de 'toestemming' bij de beoordeling van de bestaansvoorwaarden van het misdrijf (p. 195)

Hoofdstuk V. De geldige 'toestemming' (p. 245)

Hoofdstuk VI. De 'toestemming': een constructie? (p. 387)

Hoofdstuk VII. Het strafrechtelijk in aanmerking nemen van de 'toestemming' bij de beoordeling van de bestaansvoorwaarden van het misdrijf:carte blanche voor de particulier? (p. 469)

Hoofdstuk VIII. Algemeen besluit (p. 499)

Rechtspraakregister (p. 519)

Bibliografie (p. 527)

Trefwoordenregister (p. 551)