De duur en de beëindiging van zakelijke rechten

In dit proefschrift worden de vermeende dwingende en niet-dwingende grenzen van het zakenrecht bestudeerd vanuit de buik zelf van de respectievelijke zakelijke rechten, namelijk door een onderzoek van de 'duur' ervan.
Auteur(s):
Mathieu Muylle
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2012 | xxxiv + 764 blz.

Hardback
€ 200,-


ISBN 9789400003262

Inhoud

Dit boek is de handelseditie van het doctoraatsproefschrift dat door Mathieu Muylle werd verdedigd.
Het boek behandelt op een unieke manier één van de meer delicate thema's in het privaatrecht, m.n. de modaliseerbaarheid van de zakelijke rechten. De vermeende dwingende en niet-dwingende grenzen van het goederenrecht worden in dit werk bestudeerd vanuit de buik zelf van de respectievelijke zakelijke rechten, namelijk door een onderzoek van de 'duur' ervan.
De auteur benadert dit thema vanuit de rijke rechtshistorische antecedenten die aan de huidige regelgeving en jurisprudentiële standpunten ten grondslag liggen en gaat daarbij evenmin het rechtsvergelijkende perspectief uit de weg. De inhoudelijke breedte van dit werk en het gedetailleerde onderzoek dat de auteur heeft verricht, bieden vervolgens het noodzakelijke helikopterperspectief om performante analyses te maken voor het vigerende en toekomstige recht. De auteur schuwt daarbij als rechtspracticus de talloze praktische en theoretische vraagstukken niet die bij het eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het opstalrecht, het vruchtgebruik, het quasi-vruchtgebruik, de erfdienstbaarheden en diverse andere topics inzake goederenrecht aan bod kunnen komen.
Het hoeft geen betoog dat dit boek een standaardwerk is in zijn materie, bestand tegen de tand des tijds van het vermogensrecht. Dit werk is hoe dan ook een 'must have' voor iedere magistraat, advocaat, notaris, vastgoed- en juridisch adviseur, revisor en voor anderen die professioneel met deze problematiek te maken hebben.

Mathieu Muylle is als professor verbonden aan de vakgroep Privaat en Economisch recht van de VUB, waar hij de vakken Zakenrecht miv Zakelijke Zekerheden (Goederenrecht) en Notarieel Internationaal Privaatrecht doceert.
Mathieu Muylle studeerde rechten aan de KULAK, de KU Leuven en Northwestern University (Chicago, USA). Hij werd master in de rechten in 2004 en volgde het jaar daarop de masteropleiding notariaat. Hij verdedigde in 2012 zijn proefschrift over "de duur van zakelijke rechten".
Mathieu is verder ook redactielid van meerdere tijdschriften en is actief in het notariaat.

Inhoudsopgave

Deel 1 : Afbakening onderzoek

Inleiding (p. 5)

Probleemstelling (p. 9)

Onderzoeksvraag (p. 15)

Onderzoeksmethode en toelichting structuur (p. 17)

Deel 2 : Wat is de duur van zakelijke rechten?

Afbakening algemene onderzoeksconcepten en onderzoeksbegrippen (p. 23)

Afbakening van het concept duur (p. 35)

Deel 3 : Rechtsvergelijkende en rechtshistorische benadering van de duur van zakelijke rechten

De duur van het eigendomsrecht (p. 97)

De duur van het recht van erfpacht (p. 191)

De duur van het recht van opstal (p. 305)

De duur van het recht van vruchtgebruik (p. 393)

De duur van de erfdienstbaarheid (p. 497)

Deel 4 : Is meer normatieve vrijheid verantwoord op het vlak van de duur van zakelijke rechten?

Wat is (normatieve) vrijheid? (p. 579)

Is een surplus aan normatieve vrijheid verantwoord bij de duur van zakelijke rechten in het Belgische recht? (p. 587)

Deel 5 : Algemeen besluit

Algemeen besluit (p. 691)

Deel 6

Verkorte bibliografie (p. 703)

Trefwoordenregister (p. 749)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Mathieu Muylle
Verkorte bibliografie (p. 703)
Mathieu Muylle
Trefwoordenregister (p. 749)
Mathieu Muylle