Financiële regulering in de kering

De afgelopen jaren kenden we één van de ergste financieel-economische crisissen ooit, met een haast ongeziene stroom van nieuwe regulering tot gevolg die het financiële landschap aanzienlijk wijzigde. Met dit boek krijgt de lezer een volledig up-to-date overzicht en de nodige inzichten om de talrijke praktische moeilijkheden die deze regelgeving veroorzaakt, te beheersen.

Editor(s):
Instituut Financieel Recht
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
14
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2012 | xxviii + 814 blz.

Hardback
€ 252,-


ISBN 9789400003224


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De afgelopen jaren kenden we een van de ergste financieel-economische crisissen ooit. Zoals bij andere crisissen kwam een haast ongeziene stroom van nieuwe regulering op gang die het financiële landschap aanzienlijk wijzigde.
Na de eerste schok is het stof gaan liggen en blijkt de organisatie van het toezicht op de financiële sector, zowel in België als in Europa, grondig geherstructureerd te zijn. Ook op andere vlakken – van consumentenkrediet tot MiFID, van bestuurdersvergoedingen over marktmisbruik tot de fondsenreglementering (UCITS) – vonden de voorbije maanden diepgaande vernieuwingen in het financieel, vennootschaps- en kapitaalmarktrecht plaats.
Met dit boek, een geactualiseerde bundeling van de bijdragen voor de IFR-studiedagen, biedt het Instituut Financieel Recht van de UGent de lezer een volledig up-to-date overzicht en verstrekt het de nodige inzichten om de talrijke praktische moeilijkheden die deze regelgeving veroorzaakt, te beheersen.
Met de IFR-dagen geeft het Instituut Financieel Recht op geregelde tijdstippen analyse en duiding bij actuele ontwikkelingen inzake financiële regulering. De grondige analyses die het Instituut op deze IFR-dagen brengt, vormen een stimulans om over de belangrijke financieel-economische thema's te reflecteren.

Met bijdragen van T. Baes, X. Baeten, P. Berger, F. Bonnarens, D. Blommaert, J. Cerfontaine, V. Colaert, S. De Jonghe, M. De Muynck, V. De Schryver, H. De Wulf, M. Duplat, M. Kruithof, G. Laga, S. Landuyt, S. Loosveld, A. Onofrei, R. Steennot, M. Tison, A. Van Cauwenberge, C. Van der Elst, E. Vandendriessche, J. Verbist, S. Vermeesch, I. Verougstraete en E. Wymeersch.

Inhoudsopgave

Deel 1 : BETALINGSDIENSTEN EN CONSUMENTENKREDIET

Toepassingsgebied van de Wet Consumentenkrediet (p. 3)

Precontractuele bijstand ex artikel 11, § 4 WCK: katalysator voor een herijkt beslissings- en toezichtsmodel inzake consumentenkrediet? (p. 33)

De aansprakelijkheid bij krediettoekenning van de kredietgever en de kredietbemiddelaar na de wet van 13 juni 2010 (p. 63)

Toepassingsgebied van de wet betalingsdiensten en de wet betalingsinstellingen (p. 99)

Aansprakelijkheid bij uitvoeringsincidenten in het betalingsverkeer (p. 157)

Deel 2 : BESCHERMING VAN DE RETAILBELEGGER

Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken. Enkele knelpunten (p. 219)

De privaatrechtelijke werking van de MiFID 2004-gedragsregels: een analyse van de mate waarin zij de wederzijdse rechten en plichten van dienst verlener en cliënt kunnen aanvullen en beperken (p. 273)

Le Key Investor Information Document (KIID) (p. 357)

Regulering en distributie van (gestructureerde) beleggingsproducten (p. 367)

De rol van de FSMA bij de bescherming van de fi nanciële consument: aspecten van toezicht op gestructureerde producten (p. 401)

Deel 3 : KAPITAALMARKTEN: INFORMATIE EN INTEGRITEIT

Évolutions récentes en matière d’information des investisseurs : la nouvelle directive prospectus (p. 417)

Règlementation des marchés : perspectives de réforme de la directive sur les marchés d’instruments fi nanciers (MIF) (p. 435)

Marktmisbruik: de uitstelregeling in het licht van de bankencrisis en hervormingsperspectieven (p. 451)

Deel 4 : HANDHAVING EN RECHTSBESCHERMING

De onderzoeksbevoegdheden van de fi nanciële toezichthouders en de rechten van verdediging (p. 491)

Herstelmaatregelen en rechtsbescherming in en buiten de wet van 2 juni 2010 (p. 515)

De sanctieprocedure van de FSMA na de twin peaks-hervorming van het fi nancieel toezicht (p. 561)

Verhaalmiddelen tegen beslissingen van de fi nanciële toezichthouders (Nationale Bank van België en FSMA) (p. 607)

Deel 5 : BEZOLDIGING VAN DE BEDRIJFSLEIDING

De remuneratiewet van 6 april 2010: een overzicht van de pijnpunten (p. 663)

Bezoldiging van de CEO en de leiding van Belgische vennootschappen (p. 709)

Regulering van remuneratie in de fi nanciële sector na CRD III (p. 739)

Deel 6 : HET NIEUWE FINANCIËLE TOEZICHT

Institutionele hervormingen na de fi nanciële crisis in Europa (p. 797)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks