Toetsing van sancties door de rechter

In dit werk worden sancties en de daarbij behorende toetsingsbevoegdheid van de rechter in de diverse vakgebieden onderzocht teneinde aan de rechtspractici een aantal algemene beginselen aan te reiken in deze belangrijke en rechtstakoverschrijdende materie.

Editor(s):
Joëlle Rozie, Aloïs Van Oevelen, Stefan Rutten
boek | verschenen | 1e editie
november 2011 | xii + 204 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400002593

Inhoud

Rechters, advocaten en rechtspractici worden dagelijks geconfronteerd met sancties die een punitief karakter hebben, en dit niet alleen in het raam van het strafrecht. Ook in het fiscaal recht en in de ruimtelijke ordening en stedenbouw worden aan de rechtzoekende vaak maatregelen opgelegd die – hoewel zij door de wetgever niet als zodanig worden gekwalificeerd – onmiskenbaar een punitief karakter hebben. Zelfs opgelegde schadevergoedingen en de dwangsommen in het verbintenissenrecht, die op zichzelf geenszins beogen te bestraffen, hebben vaak de facto een bestraffend effect.
Kenmerkend voor deze sancties is voorts dat ze worden geregeld door het bestuur of door partijen, of opgelegd zijn door een andere rechter, dan wel als het ware door de wetgever aan de rechter worden opgedrongen.
De vraag rijst dan wat de toetsingsbevoegdheid is van de rechter die met deze sancties wordt geconfronteerd. Kan de rechter deze sancties matigen en zo ja, binnen welke grenzen?

Dit boek bevat de referaten van de studiedag die op 17 november 2011 over dit onderwerp werd georganiseerd door de Onderzoeksgroep “Rechtshandhaving en behoorlijke rechtsbedeling” van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. In dit werk worden bovenvermelde sancties en de daarbij behorende toetsingsbevoegdheid van de rechter in de diverse vakgebieden onderzocht, teneinde aan de rechtspractici een aantal algemene beginselen aan te reiken in deze belangrijke en rechtstakoverschrijdende materie.
Het is dan ook een verhelderend naslagwerk voor advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Met bijdragen van Michel Maus, Emily Nordin, Joëlle Rozie, Tom Vandromme, Beatrix Vanlerberghe en Britt Weyts.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: