Marktwerkingsbeleid in België en de EU

Dit boek gaat in op enkele van de beleidsinstrumenten waarover de overheid beschikt om marktfalen aan te pakken. Meer bepaald nemen we het concurrentie- en het reguleringsbeleid onder de loep vanuit een economische invalshoek.


Auteur(s):
Frank Naert, An-Sofie Cottyn
boek | verschenen | 1e editie
november 2010 | 305 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400000568


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Markten bieden over het algemeen een goede oplossing als het gaat om de verdeling van de schaarse middelen over de ontelbare behoeften.
Dat betekent evenwel niet dat de overheid geen rol te spelen heeft als het om marktwerking gaat. Wanneer markten falen, verwachten consumenten, maar ook bedrijven dat de overheid paraat staat om te corrigeren. Dit kan op verschillende manieren. Dit boek gaat in op enkele van de beleidsinstrumenten waarover de overheid beschikt om marktfalen aan te pakken. Meer bepaald nemen we het concurrentie- en het reguleringsbeleid onder de loep vanuit een economische rationale.

Het boek probeert dus op een bevattelijke manier de economische concepten achter deze beleidsdomeinen uit te leggen. Wat zijn restrictieve mededingingspraktijken? Waarom en hoe moeten ze bestreden worden? Hoe pakt de Belgische overheid dit aan en wat is de verhouding tussen het nationale en het Europese mededingingsbeleid? Hoe kijk je het best aan tegen fusies en overnames vanuit het standpunt van de klanten van de betrokken ondernemingen? Wanneer en waarom wordt staatssteun het best vermeden? Welke sectoren komen in aanmerking voor ex ante regulering en waarom?

Frank Naert is doctor in de Economische Wetenschappen en doceert o.a. marktwerkingsbeleid aan het departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent. Hij was tussen 2003 en 2010 adviseur concurrentiebeleid voor de opeenvolgende federale ministers van Economie. Hij is tevens gastprofessor aan de Universiteit Gent.

An-Sofie Cottyn is licentiaat in de Economische Wetenschappen en master in de EU-studies. Ze heeft enige jaren ervaring als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent. Ze bereidt een doctoraat voor over het Europese mededingingsbeleid.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

1. Inleiding (p. 19)

Deel I. Concurrentiebeleid

2. Concepten van het concurrentiebeleid (p. 37)

3. Horizontale afspraken en concentraties (p. 59)

4. Verticale afspraken (p. 81)

5. Misbruik van machtspositie (p. 95)

6. Het EU-mededingingsbeleid (p. 117)

7. Het Belgische mededingingsbeleid (p. 147)

8. De bijdrage van het concurrentiebeleid aan de welvaart (p. 169)

Deel II. Regulering

9. Regulering (p. 187)

10. Regulering in België (p. 209)

Deel III. Marktwerkingsbeleid in een supranationale context

11 De rationale van een supranationaal beleid t.a.v. overheidssteun (p. 227)

12. Het Europese staatssteunbeleid (p. 239)

13. Het EU-beleid t.a.v. openbare bedrijven (p. 261)

Bijlage: Enkele elementaire micro-economische begrippen (p. 273)

Referenties (p. 285)

Trefwoordenregister (p. 297)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Referenties (p. 285)
Trefwoordenregister (p. 297)