Cassatie in strafzaken

In dit boek bespreken de auteurs de cassatieprocedure in al zijn verschillende facetten. De rol van de gewone advocaat en deze van de magistraten worden ten gronde toegelicht.
Editor(s):
Willy van Eeckhoutte, Jan Ghysels
boek | verschenen | 1e editie
april 2014 | xviii + 294 blz.

Hardback
€ 66,50 € 95,-


ISBN 9789400004627

Inhoud

Dit boek biedt een volledig en praktisch overzicht van de cassatieprocedure in strafzaken. Het vult een grote leemte in de Nederlandstalige rechtsleer. Het is bovendien een unieke bundeling van jarenlange praktijkervaring en gedegen wetenschappelijk onderzoek. De cassatieprocedure in strafzaken wordt vanuit vier verschillende invalshoeken bekeken, m.n. die van de zetel van het Hof van Cassatie, van het Parket-Generaal, van de feitenrechters en uiteraard van de balie.

Eerst wordt de ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie besproken evenals de vraag welke beslissingen met een cassatieberoep kunnen worden bestreden en wie het cassatieberoep kan instellen binnen welke termijnen. Vervolgens komt het moeilijke leerstuk van de afstand van het cassatieberoep aan bod. Het volgende hoofdstuk handelt over de formulering van cassatiemiddelen in strafzaken en biedt een systematisch overzicht van de gronden tot cassatie. De opdracht en de werking van het Parket-Generaal bij het Hof van Cassatie vormen de inhoud van het vierde hoofdstuk. Hierbij komt ook de adviesfunctie van dat Openbaar Ministerie aan bod evenals de cassatievoorziening door het Openbaar Ministerie zelf. Het cassatie-beroep in het belang van de wet is een leerstuk dat in de praktijk vaak niet onderkend wordt. De beoordeling van het cassatieberoep in strafzaken door het Hof maakt het voorwerp uit van een omvangrijk hoofdstuk, waarin rekening wordt gehouden met te verwachten wetswijzigingen. Vervolgens worden de gevolgen van een casserend arrest voor de verwijzingsrechter besproken naast de vraag wat er nog kan worden ondernomen na een arrest van het Hof van Cassatie. Daarbij komen achtereenvolgens aan bod: de intrekking, de uitlegging, de verbetering en de aanvulling en de heropening van de rechtspleging op basis van de rechtspraak van het Hof Mensenrechten. In het zevende en laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de nakende hervormingen van deze cassatieprocedure.

Deze uitgave is een nuttig naslagwerk voor al wie beroepshalve met cassatie in strafzaken bezig is, magistraat of advocaat. Dit naslagwerk komt ook net op tijd. De wetgever heeft immers bepaald dat het nog enkel een advocaat die houder is van het getuigschrift van een opleiding voor cassatieprocedures in strafzaken toegelaten is om voor het Hof te procederen. Dit boek bundelt dan ook de noodzakelijke kennis die vereist is voor deze opleiding.
Met bijdragen van Marc De Swaef, Tom Decaigny, Philip Traest, Hans Van Bavel, Willy van Eeckhoutte, Steven Van Overbeke, Filip Van Volsem en Johan Verbist.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding – Een handboek net op tijd (p. 1)

Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie (p. 5)

Hoofdstuk 2. Afstand van het cassatieberoep (p. 43)

Hoofdstuk 3. Cassatiemiddelen in strafzaken (p. 69)

Hoofdstuk 4. Cassatie en het Openbaar Ministerie (p. 123)

Hoofdstuk 5. Beoordeling van het cassatieberoep in strafzaken (p. 141)

Hoofdstuk 6. De gevolgen van een arrest van het Hof van Cassatie en de relatie tot andere hoge rechtscolleges (p. 225)

Hoofdstuk 7. Op til zijnde hervormingen van de cassatieprocedure in strafzaken (p. 277)

Ook interessant voor u: