Bestuurlijke sanctionering van milieurecht

Dit boek biedt een systematische beschrijving en grondige analyse van de juridische aspecten van de bestuurlijke sanctionering van het milieurecht in België. Het is dan ook het eerste alomvattende werk over dit onderwerp.
Auteur(s):
Carole M. Billiet
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2008 | xxx + 995 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789050958493

Inhoud

Rechtshandhaving vormt het sluitstuk van ieder beleid. Wetgeving die geen doelmatige handhavingsbepalingen kent, blijft dode letter. De geringe kennis van de bestuurlijke sanctieregelingen staat in scherp contrast met de beleidsmatige relevantie ervan. Anders dan de strafrechtelijke sancties waarvan de meeste primair op bestraffing zijn gericht, beogen vele bestuurlijke sancties in hoofdorde het ongedaan maken van de inbreuk.
Dit boek biedt een systematische beschrijving en grondige analyse van de juridische aspecten van de bestuurlijke sanctionering van het milieurecht in België. Het is dan ook het eerste alomvattende werk over dit onderwerp. De auteur biedt de lezer een onderbouwd antwoord op vragen die de kern van het onderwerp betreffen, zoals: Welke bestuurlijke sancties bestaan er in ons milieurecht? Wat is hun rechtshandhavend potentieel? Hoe is het met de sanctioneringspraktijk gesteld?
Regularisatiebevelen, bestuursdwang, schorsing of opheffing van vergunningen en erkenningen, bestuurlijke geldboeten, … al deze sancties komen uitgebreid aan bod en worden doorgelicht vanuit de actuele bestuurspraktijk. Ruime aandacht gaat hierbij uit naar de wetgevingskwaliteit, in het bijzonder de wetgevingskwaliteit in het licht van de artikelen 6 en 7 EVRM en 14 en 15 BUPO. De opbouw en praktijkwerking van de discretionaire beslissingsvrijheid eigen aan sanctiebevoegdheden, worden op sterk vernieuwende wijze onderzocht. Het bronnenmateriaal omvat een vierhonderd ongepubliceerde sanctiebesluiten.
Bestuurlijke sanctionering van milieurecht is een waardevol referentiewerk voor alle juristen en beleidsvoerders – advocaten, wetgevers, ambtenaren, magistraten, consultants, … – die beroepshalve met milieurecht en rechtshandhaving in contact komen.
Het verlegt de grenzen van de kennis in het milieurecht, bestuursrecht en handhavingsrecht.

Carole M. Billiet is verbonden aan het Centrum voor Milieurecht van de U.Gent en is tevens advocaat aan de balie te Brussel. Zij publiceerde reeds tal van artikelen en bijdragen over milieurecht, bestuursrecht, en aspecten van rechtseconomie en strafrecht.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: