Eric Dirix

Dirix

Na de voltooiing van zijn rechtenstudie in 1976 was prof. dr. Eric Dirix achtereenvolgens advocaat en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Van 1978 tot 1979 was hij tevens verbonden aan de Université Nationale du Rwanda (en later gastprofessor aan die faculteit in 1982, 1984 en 1985). Hij promoveerde in 1983 tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift ‘Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden’ onder het promotorschap van prof. R. Kruithof.
In 1985 werd hij benoemd tot rechter in de rechtbank Antwerpen en van 1993 tot 1998 zetelde hij in het Hof van Beroep te Antwerpen. In 1998 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie, waar hij thans afdelingsvoorzitter is. Hij werd in 2012 benoemd tot rechter in het Benelux-Gerechtshof.
Daarnaast volgde hij ook een academische loopbaan, achtereenvolgens aan het LUC (1978-1984), de KUB (1985-1988), de UIA (1988-1991)  en sinds 1991 aan de Leuvense rechtsfaculteit alwaar hij tot 2011 Insolventierecht doceerde en sindsdien Rechtsvergelijking. Hij is tevens research fellow aan de University of South Africa (Unisa) en bekleedde gedurende het academiejaar 2006-07 de Francqui-Leerstoel aan de V.U. Brussel. In 2008 werd hem een eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid verleend door de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is verbonden aan de onderzoekseenheid privaatrecht en is momenteel voorzitter van de Afdeling Privaatrecht (KU Leuven).
Hij is lid van diverse redacties (o.m. “Rechtskundig Weekblad” (tot 2013),  “Algemene Praktische Rechtsverzameling”, “Commentaar Bijzondere Overeenkomsten”, “Commentaar Voorrechten en Hypotheken” en “Tijdschrift voor Insolventierecht”). Hij is tevens voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking (sinds 2002) en secretaris van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland (1998-2010). Hij is membre associé van de Académie internationale de droit comparé. Hij maakte deel uit van diverse examencommissies en was tot tweemaal toe lid van de Beoordelingscommissie voor Universitair Juridisch Onderzoek der Nederlandse Rechtsfaculteiten (2000 en 2009). Hij is voorzitter van de expertencommissie tot herziening van het recht der zakelijke zekerheden op roerende goederen in opdracht van de minister van Justitie en is lid van de commissie tot herziening van de zeewet. Daarnaast publiceerde hij boeken en talrijke andere bijdragen in het bijzonder op het gebied van  het verbintenissenrecht, het beslagrecht en het faillissementsrecht.

Andere publicaties van deze auteur