Amicus Curiae

De redactieleden van Nullum Crimen vonden het passend om aan Marc De Swaef ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag een huldeboek aan te bieden.
Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap voor de gevierde en een hulde aan deze schitterende Amicus Curiae zijn.
Editor(s):
Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten
boek | verschenen | 1e editie
november 2013 | xviii + 575 blz.

Hardback
€ 175,-


ISBN 9789400004306

Inhoud

In november 2012, bij zijn 70ste verjaardag, kwam er formeel een einde aan de functie van Marc De Swaef als eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Wel zal hij nog enige jaren fungeren als plaatsvervangend advocaat-generaal. Om het even, voor hem nadert nu het definitieve einde van een lange gerechtelijke loopbaan. Gedurende die loopbaan heeft hij zich met waardigheid, discretie en grenzeloze inzet gekweten van de kerntaken van de magistraat.
Doorheen zijn rijke carrière in de magistratuur heeft Marc De Swaef steeds getuigd van een heldere en stevig onderbouwde visie op de toepassing van het strafrecht en het strafprocesrecht.
Door zijn jarenlange ervaring in het Hof van Cassatie heeft hij, ook als procureur-generaal, in moeilijke periodes kunnen meebouwen aan de uitwerking van een rechtspraak die ernaar streeft de toepassing van de abstracte wet op een concrete casus mogelijk te maken door middel van een interpretatie die zowel de wil van de wetgever als de noodzaak tot interpretatie op het terrein respecteert.
Er is evenwel meer.

Rechtspraak kan niet behoorlijk functioneren zonder een degelijke doctrine. In deze zin dient te worden gesteld dat de magistratuur en de academische wereld elkaar noodzakelijk aanvullen. Ook hier was Marc De Swaef al die jaren bijzonder actief, zowel bij het Rechtskundig Weekblad als bij Nullum Crimen. Zijn academische loopbaan en zijn academische interesse maken van hem een wijs en een inspirerend observator van de rechtswereld. De analyses van Marc De Swaef zijn steeds pertinent en verrijkend. En ze maken van hem een ware Amicus Curiae.

De redactieleden van Nullum Crimen vonden het dan ook passend om hem ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag dit huldeboek aan te bieden.
Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap voor de gevierde en een hulde aan deze schitterende Amicus Curiae zijn.

Inhoud

De strafb epaling inzake de uithuiszetting door het Openbaar Ministerie (p. 1)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

De politieambtenaar: tussen Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Enkele straf(proces)-rechtelijke knelpunten en rariteiten m.b.t. de hoedanigheid van politieambtenaar (p. 17)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

Non bis in idem: spanningsvelden in een gelaagde rechtsorde (p. 61)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

De la nécessité de rendre au pourvoi en cassation en matière pénale le caractère extraordinaire qu’il a perdu (p. 73)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

De rechtsvormende kracht van conclusies van het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie in strafzaken: vier voorbeelden (p. 91)

Alain De Nauw, Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

Beperkingen aan de toegang tot de cassatierechter in strafzaken (p. 103)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

Bedenkingen bij de structuur van het openbaar ministerie (p. 121)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

Hoe eigen(aardig) is de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de (p. 129)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

De verwittiging voor bijkomende straff en: naar meer coherentie? (p. 151)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

Taalgebruik in gerechtszaken: een unionistisch standpunt van 1841 (p. 169)

Etienne Goethals, Filiep Deruyck, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

De Europese Unie als harmonisator voor het politierecht van haar lidstaten: enkele refl ecties gecentreerd (onder meer) rond de routekaart (p. 175)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten denken (p. 219)

Piracy and Armed Robbery against Ships : to build or not to build an effi cient justice ? (p. 255)

Rechtspreken aan de hand van een pluraliteit van rechtsnormen: meer- of minderwaarde voor de rechtsbescherming bij rechtmatige overheidsdaad? (p. 267)

Tien jaar Antigoon: waar gaan we heen met het onrechtmatig verkregen bewijs? Enkele ideeën uit de Angelsaksische rechtstraditie (p. 281)

Een hof van assisen dat nog enkel over de straf moet oordelen (p. 311)

(Lichaams)grens aan verkrachting: van Antwerpse vrijspraak tot nieuwe wetgeving? (p. 317)

Filiep Deruyck, Etienne Goethals, Luc Huybrechts, Jean-François Leclercq, Joëlle Rozie, Michel Rozie, Philip Traest, Raf Verstraeten

Raakvlakken tussen straf(proces)recht en internationaal privaatrecht (p. 367)

De rol van de Benelux bij de bestrijding van grootschalige fi scale fraude (p. 407)

Naar een geharmoniseerd douanesanctierecht? (p. 421)

Een bijzonder aspect van de motiveringsverplichting in politie- en correctionele zaken: over de verplichting de toegepaste wetsbepalingen te vermelden (p. 441)

Twee voorstellen betreff ende de wet op de voorlopige hechtenis (p. 465)

Le calcul de la peine dans l’exécution des peines privatives de liberté : plaidoyer pour une simplifi cation, une transparence et une plus grande cohérence (p. 479)

Enkele remedies om de toevloed van cassatieberoepen in strafzaken in te dijken (p. 497)

Ruimte voor een theorie van rechtsmisbruik in het strafprocesrecht? (p. 509)

Securitas revisited? Morrelen aan de verjaring van de strafvordering als beleidsinstrument? (p. 527)

De Veiligheid van de Staat en de gerechtelijke en politionele overheden: raak-, pijn- en discussiepunten (p. 547)

Lijst der voorintekenaars (p. 571)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Ook interessant voor u: