Actuele problemen van het arbeidsrecht 9

In de opbouw van het arbeidsrecht neemt de hoedanigheid van werknemer een bijzondere plaats in. Vooreerst is er de consistente sociale bescherming die de werknemers hebben verworven.
Editor(s):
Marc Rigaux, Amanda Latinne
Reeks:
Opstellen Arbeidsrecht
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
november 2014 | xvi + 398 blz.

Paperback
€ 137,-


ISBN 9789400005334

Inhoud

In de opbouw van het sociaal recht in het algemeen en het arbeidsrecht in het bijzonder neemt de hoedanigheid van werknemer om uiteenlopende redenen een zeer bijzondere plaats in. De werknemers zijn er immers als geen ander in geslaagd om een consistente sociale bescherming te verwerven. Het werknemersstatuut geldt bovendien, zowel in het internationale, het Europese recht als in het nationale recht, als de referentienorm voor de arbeids- en sociale bescherming voor andere categorieën van werkenden. Ten slotte zal het bewijs van de hoedanigheid van werknemer het mogelijk maken toegang te krijgen tot de arbeidswetgeving en de wetgeving inzake de sociale zekerheid.

Het werknemerschap vormt dus zonder meer een ankerpunt voor sociale rechten. Meer nog, de sociale wetgever heeft tot op heden, voor de uitwerking van zijn regelgeving, de voltijds tewerkgestelde werknemer met een contract voor onbepaalde tijd als ijkpunt gehanteerd. Gewijzigde machtsverhoudingen in de relatie tussen arbeid en kapitaal hebben, samen met een decennialange flexibiliseringsdrang, gaandeweg geleid tot een gestage verzwakking van de sociale bescherming van de werknemer.

Met bijdragen van Jan Buelens, Daniël Cuypers, Lieven Lenaerts, Bruno Lietaert, Tom Messiaen, Véronique Pertry, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Daniël Ryckx, Peter Tierens, Kim Van den Langenbergh, Anne Van Regenmortel en Herwig Verschueren.

De auteurs belichten de rol van de fenomenen van de rechtshomogeniteit en de proliferatie van precaire tewerkstellingsvormen als voornaamste motor van deze verzwakking van de rechtspositie van werknemers.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. De verzwakking van de rechtspositie van de werknemer: een logisch gevolg van de vrijmaking van de arbeidsmarkt? Een vrij betoog over wezenlijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht (p. 1)

Marc Rigaux

Hoofdstuk 2. Interactie tussen arbeidsrecht en algemeen overeenkomstenrecht. Stand punt van de sociale kamer van het Franse Hof van Cassatie: een evolutief overzicht (p. 47)

Anne Van Regenmortel

Hoofdstuk 3. Afstand van recht en rechtsverwerking in het arbeidsrecht: sociaal belaste technieken? (p. 79)

Daniël Cuypers

Hoofdstuk 4. Contractvrijheid en de ontwijking van het werknemerschap: is de Arbeidsrelatiewet een afdoende remedie tegen de schijnzelfstandigheid? (p. 115)

Kim Van den Langenbergh

Hoofdstuk 5. De toets aan het gelijkheidsbeginsel door het Grondwettelijk Hof: rem op of katalysator van de economische ongelijkheid tussen werkgever en werknemer? (p. 193)

Hoofdstuk 6. Taak van de feitenrechter bij discriminaties in de wet of door lacunes van de wet (p. 229)

Hoofdstuk 7. Leidt eenheid naar gelijkheid? (p. 279)

Hoofdstuk 8. Terbeschikkingstelling van werknemers: grenzen aan de rekbaarheid van een driepartijenverhouding? (p. 305)

Jan Buelens

Hoofdstuk 9. Sociale concurrentie op de Europese interne markt (p. 345)

Herwig Verschueren

Hoofdstuk 10. De grondrechten en de uitbreiding van het arbeidsrecht naar de niet-werknemers: ook voor vrijwilligers? (p. 375)

Kelly Reyniers

Over de reeks

Opstellen Arbeidsrecht

Met de reeks Opstellen arbeidsrecht streeft de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen een drievoudig doel na: kwalitatief rechtswetenschappelijk onderzoek de nodige bekendheid verlenen; het studiewerk van de onderzoeksgroep (nog) beter profileren en een (bescheiden) bijdrage leveren tot het behoud van een consistent arbeidsrecht.
Al geruime tijd participeren de leden van deze Antwerpse onderzoekseenheid prominent aan de wetenschappelijke studie van het arbeidsrecht door artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, door monografieën, door onderzoeksrapporten en uiteraard ook door referatenbundels. Met de opstart van een publicatiereeks onder eigen naam wil de onderzoeksgroep de traditie van eigentijds kwalitatief onderzoekswerk continueren en bevestigen.
De reeks moet ook bijdragen tot een sterkere profilering van de onderzoekseenheid, van haar onderzoeksmethodiek en van de fundamentele waarden die de eenheid aankleeft in haar rechtsbeoefening. De arbeidsmarktcorrigerende functie van het arbeidsrecht, de grondrechtelijke emancipatorische dimensie en de rechtshomogene analyse van de rechtsfenomenen betreffen evenveel elementen die de wetenschappelijke demarche van de onderzoeksgroep tekenen. Door arbeidsrechtelijk onderzoek gegroepeerd te publiceren, streeft de onderzoeksgroep ernaar op zijn niveau bij te dragen tot het behoud van een consistente arbeidsrechtelijke bescherming. Het aantrekken van nieuwe onderzoekers met nieuwe inzichten vormt hierbij een sleutelelement, net zoals het bevorderen van transnationale studieprojecten.
Door te informeren en te verklaren wil de publicatiereeks het rechtswetenschappelijk argument helpen inbrengen in het wetgevend, jurisprudentieel en doctrinaal debat. De publicaties die in deze reeks worden opgenomen, werden aan een peer review onderworpen.
Redactie: Jan Buelens, Daniël Cuypers, Johan Peeters, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Kim Van Den Langenbergh en Anne Van Regenmortel.

Meer over deze reeks